PRABHUPADOS GYVENIMAS IR PAVYZDYS

Iki Prabhupados

PRABHUPADAKrišnos Sąmonė nėra nauja religijos forma. Ji remiasi 5000 metų senumo Vedų raštais. Žodis Veda sanskrito kalba reiškia Žinios. Tai religiniai raštai, kuriuose randame žinių apie sociologiją, natūralų gyvenimo būdą, mediciną, astronomiją, matematiką, muziką, karo meną ir architektūrą. Vedų tikslas padėti žmogui patenkinti būtiniausius materialius poreikius ir suteikti žinių apie Aukščiausią Dievo Asmenį. Tokiu būdu Vedos yra skirtos žmonių visuomenės gerovei. Tarptautinė Krišnos Sąmonės Organizacija savo veikloje įgyvendina Vedų religijos principus ir padeda žmonėms išspręsti materialias ir dvasines problemas, kurios būdingos šiuolaikinei visuomenei.

Krišnos Sąmonės filosofija nėra vieno ar kelių žmonių išgalvojimas. Tai yra mokymas, autorizuotas visos Vedinės tradicijos.  Istorija byloja, kad pačioje kūrimo pradžioje pats Dievas perdavė šias žinias pirmajai gyvajai būtybei visatoje – Brahmai. Brahma, savo ruožtu, perdavė visą mokymą savo sūnui Naradai, kuris laikomas visos visatos dvasiniu mokytoju. Šis perdavė žinias savo mokiniams, o šie savo. Tokiu būdu Vedų mokymas pasiekė mūsų laikus nepertraukiama grandine. Prieš penkis tūkstančius metų, prasidėjus geležies amžiui, išminčius Vjasadeva užrašė ir suskirstė Vedas, kad ateities žmonės galėtų tinkamai jas suprasti.  Vedavjasos mokinys Ananda Tirtha (kitaip vadinamas Madhvačarja) išplėtojo Vjasadevos filosofiją, teigdamas, kad gyvosios būtybės ir materiali gamta yra amžinai pavaldūs Aukščiausiam Dievo Asmeniui ir niekuomet jam neprilygs. Tuo būdu jis paneigė Šankaračarjos skelbtą advaitos (monizmo) filosofiją. Ananda Tirtha labai didelį dėmesį skyrė pamokslavimui ir Dievo šlovinimui. Šią pamokslavimo dvasią paveldėjo ir jo mokiniai. Tačiau susiklostę papročiai Indijoje neleido pasklisti Vedų filosofijai po platų pasaulį. Situacija pasikeitė, kai 15-to a. pabaigoje į šį pasaulį atėjo Šri Čaitanja Mahaprabhu, Krišnos avatara, didis mokslininkas, šventasis, reformatorius.  Remdamasis Vedomis, jis skelbė, kad aukščiausias kiekvienos gyvos būtybės tikslas yra pamilti Dievą. Tyra meilė Dievui (prema) neturi nieko bendro su kastiniais, nacionaliniais ar religiniais įvardinimais. Svarbiausia religine pareiga šiame geležies amžiuje Čaitanja Mahaprabhu laikė Šventų Dievo vardų kartojimą. Aukščiausias Viešpats turi milijonus vardų ir milijonus pavidalų. Kiekviena tauta pavadina Dievą skirtingai. Kristus, Krišna, Alachas, Jahvė, Buda – yra tos pačios asmenybės vardai. Dievo vardų kartojimas pažadina jau esančią širdyje bet snaudžiančią meilę Dievui. Čaitanja Mahaprabhu pradėjo Indijoje didelį sankirtanos (kolektyvinio Dievo vardų giedojimo) judėjimą. Jis išpranašavo, kad ateis diena, kai kiekviename kaime ir mieste , visame pasaulyje, bus giedama Harė Krišna Maha mantra. Jo mokiniai ir pasekėjai ištisus amžius stengėsi įgyvendinti šią svajonę.

19-to a. viduryje Gaudijos vaišnavų tradicijos tęsėjas Bhaktivinoda Thakura pradėjo rašyti knygas anglų kalba apie Krišnos (Dievo) Sąmonę ir siųsti jas į Europos ir Amerikos bibliotekas. Jis išvertė į anglų kalbą didelį kiekį Vedų literatūros, kad viso pasaulio protingi žmonės galėtų įvertinti šios filosofijos gelmę ir svarbą.

Jo sūnus Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura žymus to meto Indijos dvasinis lyderis pradėjo siųsti į Vakarus savo mokinius, propaguoti Krišnos Sąmonės filosofiją.

Bhaktivedanta Svami Prabhupada vienas iš Bhaktisidhantos Sarasvati mokinių, vykdydamas savo dvasinio mokytojo nurodymą 1965 m. atvyko į JAV ir po metų Niujorke įkūrė Tarptautinę Krišnos Sąmonės Organizaciją.

Bhaktisiddhantos Sarasvati Thakuros indėlis.
 • Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati moksliškai, remdamasis šastra, parodė, jog Gaurangos – Viešpaties Čaitanjos vardas yra amžinas ir Jo garbinimas yra autoritetingas.
 • Jis paskelbė aršią kovą majavados filosofijai. Majavadžiai impersonalistai jo bijojo taip, kad pereidavo į kitą gatvės pusę, pamatę jį.
 • Jis paneigė įvairiausių rūšių iškrypusias religijas ir filosofijas. Jis kovojo prieš kastinę sistemą, jis įtvirtino, kad vaišnavai – aukščiau už brahmanus.
 • Parašė komentarus daugybei šventraščių, leido periodinius leidinius.
 • Įkūrė Gaudija Mathas – didžiausią pamokslavimo organizaciją nuo Čaitanjos Mahaprabhu laikų, kuri vienijo 64 Mathas – vienuolynus.
 • Jis pradėjo siųsti savo mokinius pamokslauti į Vakarus.
Gaudija Mathų skilimas

Iš pradžių, kol Bhaktisiddhanta Sarasvati buvo šioje planetoje, visi mokiniai veikė išvien, tačiau, kai mokytojas paliko šį pasaulį, iš karto prasidėjo nesutarimai, kas užims mokytojo – vadovo postą. Nors BSST liepė savo mokiniams po mirties suformuoti valdančią tarybą, jo artimiausi mokiniai nepakluso, o vietoje to pradėjo ginčytis, kam priklausys Gaudija Mathų nuosavybė. Todėl visos Gaudija Mathos pasidalino į dvi grupes, kurios pradėjo bylinėtis tarpusavyje. Tačiau iš tiesų abi šios grupės yra bevertės, kadangi jų pasekėjai užmiršo mokytojo nurodymą – skleisti Krišnos Sąmonę visame pasaulyje ir leisti knygas. Todėl Šrila Prabhupada, kuris tuo metu buvo grihastha ir aktyviai nedalyvavo Gaudija Mathų veikloje, sugebėjo likti šios kovos nuošalyje ir neprisijungė nei prie vienos grupės. Vėliau, kai jis pamatė, kad niekam nerūpi mokytojo misija, o visi domisi tik nuosavybės klausimais, Šrila Prabhupada nutarė įkurti atskirą šaką, kuri testų jo mokytojo misiją, t.y.  pamokslautų Krišnos Sąmonę Vakaruose ir pačioje Indijoje. Įkūręs ISKCON, jis daug kartų kreipėsi į savo dvasios brolius, prašydamas paramos, kviesdamas juos atvykti pamokslauti, tačiau, jie visi buvo pernelyg užsiėmę savo vidaus problemomis. Prabhupada aiškino savo sėkmę tuo, kad tas, kuris vykdo dvasinio mokytojo misiją, o ne ieško pigių turtų ar pasekėjų, automatiškai gauna visos mokytojų sekos palaiminimus, ir jo sėkmė garantuota.

Biografija

(1896-1977)

1896 m. rugsėjo 1 d. Kalkutoje gimė Abhai Čaran De. Jo tėvas Gour Mohan De, o motina Rajani. Jo tėvai priklausė aristokratiškai prekijų klasei suvarna-vanik

1922 m. pirmą kartą sutiko Bhaktisiddhanta Sarasvati

1933 m. metais gavo iniciaciją

1944 m. Indijoje pradeda leisti “Back to Godhead” žurnalą ir pats jį platina.

1952 įkurta “Atsidavusių lyga”, kuri greitai subyrėjo.

1959 m Šrila Prabhupada priima sanyasą iš savo Dievo brolio Bhakti Prajnana Kešava Svamio.

Verčia Šrimad Bhagavatam. Indijoje pavyko išleisti tris tomus (I giesmė), kuriuos jis vežėsi į Ameriką. Pats platino šias knygas, o gautus pinigus naudojo leisti naujas knygas.

1965 rugpjūčio 13 d. Jaladutos laive į JAV

1965 rugsėjo 19 d. laivas pasiekė Niujorką.

Pradžioje gyveno išlaikomas jį priglaudusių žmonių, vėliau 1966 m. Niujorke turėjo pragyventi iš savo knygų.

Prabhupados knygos:

1968 m. Bhagavad Gita, kokia ji yra,

1968 m. Viešpaties Čaitanjos mokymas;

1970 m. Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo;

1970 m. Atsidavimo nektaras;

1973-1975 m. Čaitanja Čaritamrita 17 tomų;

1962-1977 m. Šrimad Bhagavatam – 30 tomų.

ISKCON’as:

1965 m. Šrila Prabhupada atvyko į Niujorką, turėdamas su savimi išverstą Šrimad Bhagavatam I giesmę. Iš pradžių jis apsistojo Bostone, tačiau pasitaikius galimybei, atvyko į Niujorką, kur gyveno savo draugo Dr.  Mišros yogos draugijos patalpose. Čia jis užregistravo Tarptautinę Krišnos Sąmonės Organizaciją 1966 m. liepos mėn. 12 d.. ir po kurio laiko draugų pagalba surado patalpas 26 Second aveniu. Čia jis pradėjo rengti reguliarias paskaitas ir kirtanus.

1967 m sausio mėn. jis atvyko į San Franciską ir įkūrė antrą šventyklą JAV.

1967 m. liepos 9 d. pirmoji Ratha Yatra San Franciske.

1967 m. buvo įkurta pirmoji ferma Vakarų Virginijoje New Vrindavana.  1968 m. 3 atsidavusių poros išvyko į Angliją ir įkūrė pirmą Harė Krišna centrą anapus Amerikos. Jie susipažįsta su grupės “The Beatles” nariais. Džordžas Harisonas palaiko atsidavusius ir dovanoja jiems savo dvarą Bhaktivadanta Manor.  1969 m. įrašyta plokštelė kartu su George Harrisonu “Radha Krishna Temple”.

Per tris metus Šrila Prabhupada įkūrė virš 20 centrų Amerikoje ir Europoje.

1970 m. liepos 28 d. Šrila Prabhupada įkūrė Valdančiąją ISKCON’o tarybą – GBC (Governing Body Comission) pagal Indijos geležinkelio kompanijos administracijos pavadinimą. Iš tiesų tai buvo dar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuros idėja, sukurti tokią tarybą Gaudija Mathose. Prabhupados įkurta GBC turėjo 12 narių.

Po kelių dienų jis paskyrė žmones, atsakingus už BBT – Bhaktivedanta Book Trust – ISKCON leidyklą.

1970 m. Prabhupada sugrįžta į Indiją kartu su savo mokiniais. Jie daro kirtanus ir rodo indams, kad vakariečiai taip pat gali praktikuoti Krišnos Sąmonę.

1971 m. Prabhupada apsilanko Australijoje ir įkuria centrą Sidnėjuje.  1971 m. birželio mėn. Prabhupada perkerta geležinę uždangą ir atvyksta į Maskvą susitikti su prof. Kotovskiu. Vizitas būtų nepavykęs, jei Šyamasundarai nebūtų pavykę atvesti pas Prabhupadą vieno studento vardu Anatolijus, kuris tapo pirmuoju Prabhupados mokiniu Rusijoje. Jo dvasinis vardas buvo Ananta Šanti d.

1971 m. prasidėjo knygų platinimas. Bhaktai benzino kolonėlėje atsiskaitė už benziną “Krišnos” knygomis.

1971 m. rugsėjis – Prabhupada Afrikoje, Nairobyje.

1972 m. Gaura Purnima – Padėtas pirmasis Majapuro šventyklos akmuo.

1974 m. Prabhupada įkūrė FFL – Food For Life programą.

1975 m. balandžio 20 d. Atidaryta Krišna Balaram šventykla Vrindavanoje.

1977 m. gegužės mėn. Prabhupada, jausdamas, kad greitai paliks pasaulį davė savo nurodymus apie tai, kaip ISKCON’e bus atliekamos iniciacijos po jo mirties. Jis įgaliojo 11 savo mokinių būti ritvikais – inicijuojančiais jo vardu iki jo mirties, ir kurie po jo mirties, inicijuos mokinius savo vardu.

1977 m. lapkričio 14 d. Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį.

Per dvylikos metų laikotarpį jis suspėjo bent 14 kartų apvažiuoti pasaulį.  Įrašyta tūkstančiai jo paskaitų, pokalbių, išliko tūkstančiai jo laiškų pasekėjams. Visa tai yra įkvėpimo bei pamokymų šaltinis visoms ISKCON kartoms.

Tai, ką jis išvertė, yra visiškai pakankama tam, kad pasiekti dvasinį tobulumą, kadangi Prabhupada vertė pirmiausia tik svarbiausias knygas.

ISKCON istorija po Šrilos Prabhupados išėjimo.

1979 metais pastatyti “aukso rūmai” Prabhupadai New Vrindavanoje.

1978 m. Zoniniai Ačarjos ir konfliktas su GBC.  Puolę sanjasiai ir konfliktai ISKCON’e 1986 m. New Vrindavanos išmetimas iš ISKCON.  Atskiri ISKCON nariai įkūrė savo organizacijas. “Atsidavusiųjų lyga” Indijoje.

1987 metais ISKCON išmetė Bhagavatpadą Kirtananandą Svamį iš savo tarpo.

1987 m. Struktūrinė reforma.

1991 m. ritvikų judėjimas.

1996 m. Prabhupados šimtmečio metai – Prabhupados šeimos suvienijimas.

1999 m. prasideda kitas reformų etapas ISKCON’e.

ISKCON šiandien tai mokslininkų ir induizmo organizacijų pripažintas judėjimas, kuris vis labiau ir labiau plečiasi visame pasaulyje. Indijoje pastaruoju metu įvyko persilaužimas ir prie ISKCON prisijungia daugybė induistų.

Švietimo programos:

“Rūpanuga” Vedinis Koledžas Kanzas Sityje.

Vrindavanos Aukštojo mokslo institutas.

Majapuro aukštojo mokslo institutas.

Bhaktivedantos Institutas Indijoje.

Bhaktivedantos Institutas Durbane (PAR)

Mayapuro Vedinio planetariumo projektas.

Šiuo metu ISKCON’as jungia virš 400 centrų visame pasaulyje ir virš milijono pasekėjų. Lietuvoje apie 1000 pasekėjų ir 2 centrai: Vilniuje bei Kaune.

Jo asmenybė:

PRABHUPADA PARODĖ, KAIP REIKIA PRIIMTI DVASINĮ MOKYTOJĄ.

GURU PRIĖMIMAS – TAI VIDINIS PERGYVENIMAS, PAREMTAS TIKĖJIMU.

DVASINIO MOKYTOJO NURODYMAI – MOKINIO GYVENIMAS IR SIELA.

KANTRYBĖ IR PASIRYŽIMAS, VYKDANT DVASINIO MOKYTOJO MISIJĄ.

Daugybė žmonių atėjo į Krišnos Sąmonę ne todėl, kad juos traukė Krišnos Sąmonės idėjos ar praktika, o todėl, kad juos traukė pati Prabhupados asmenybė. Daugybė naujų atsidavusių niekuomet nebūtų pasiryžę laikytis griežtų Krišnos Sąmonės taisyklių, tačiau jie darė tai tik todėl, kad norėjo patenkinti Prabhupadą, o ne todėl, kad siekė ištobulinti save.

Ką davė Prabhupada pasauliui:

1.  Šventas Vardas;

2.  Transcendentinė Vedų biblioteka;

3.  Vedų literatūros leidyba ir platinimas;

4.  Pastatė namą, kurie gali sutilpti visas pasaulis, t.y. įkūrė tarptautinę vaišnavų bendriją.

5.  Savo pavyzdžiu parodė tikrus vidinės bei išorinės švaros standartus.

Neieškodamas populiarumo, jis niekuomet nedarė kompromisų Krišnos Sąmonės principams. Tuo pat metu jis daug reikalavo iš savęs ir mažai iš kitų.

6.  Šventyklos. Per 12 metų Prabhupada įkūrė virš 100 šventyklų 36 pasaulio šalyse. Jis pats mokė savo mokinius, kaip plauti grindis, kaip gaminti valgį, kaip daryti girliandas. Jis mokė savo pasekėjus netgi elementarių higienos taisyklių.

7.  Dievybių garbinimas. Jis parodė, kad Dievas gali būti asmeninėje formoje, prieinamoje netgi materialistiškiems žmonėms.

8.  Dvasinis maistas. Prasado platinimas. Tuo būdu Prabhupada parodė, kad Krišnos Sąmonė nėra sausa religija. Joje yra tiek daug nektariškų dalykų, tokių kaip nuostabūs vegetariniai patiekalai, pasiūlyti Krišnai.

9.  Transcendentinio gyvenimo festivaliai, kaip Ratha jatros, Padayatros, etc.

10. Didžiulė pamokslavimo misija, kuri veikia tiek Amerikoje, tiek Afrikos džiunglėse. Atsidavusieji skleidžia Krišnos Sąmonę nuo durų prie durų, suteikdami kiekvienam žmogui galimybę suvokti Dievą.

11. Kovojo prieš materialistišką mąstyseną ir siekė įtvirtinti Vedų kultūrą ir dvasines vertybes visuomenėje.

12. Paprastas gyvenimas – išaukštintas mąstymas. Prabhupada mokė savo pasekėjus gyventi natūraliai, neišsigalvojant dirbtinų poreikių ir sutinkamai su gamtos dėsniais. Prabhupada skatino steigti natūralias žemės ūkio bendruomenes. Jis pasisakė prieš modernios civilizacijos technokratiją ir savo mokiniams kūrė netgi dantų pastą.

13. Daugybei indusų suteikė pasitikėjimo savo kultūra ir pakėlė Indijos prestižą. Skirtingai nuo daugumos apsišaukėlių svamių, Šrila Prabhupada išėjo iš Indijos ir sugrįžo į Indiją, tuo būdu parodydamas, kad dvasinės kultūros požiūriu, Indija yra žymiai pranašesnė už kitas šalis. Todėl Šrila Prabhupada skatino kurti dvasinius centrus Indijoje.

14. Dvasinio švietimo mokyklos – gurukulos.

KLAUSIMAI:

 1. Paaiškinkite, ar Krišnos sąmonės judėjimas yra nauja religija?
 2. Papasakokite apie Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuros indėlį?
 3. Paaiškinkite Šrilos Prabhupados sėkmės priežastį?
 4. Papasakokite pagrindinius įvykius Prabhupados gyvenime.
 5. Paaiškinkite, kodėl Prabhupada atvyko į Ameriką?
 6. Išvardinkite pagrindines datas ISKCON istorijoje
 7. Papasakokite, ką davė pasauliui Šrila Prabhupada?

Skaitykite Šrilos Prabhupados biografijos knygą

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/