ARIJŲ IVAZIJOS TEORIJA (AIT) IR INDIJOS ISTORIJA

senosios indijos istorijaDr. Dinesh Agrawal sako, kad Indijos istorija – ne vien Indijos reikalas. Ji keičia mūsų požiūrį į istoriją.

Dauguma indų užaugo tikėdami, kad senovės išminčiai, gyvenantys prie saptasindhu užrašė savo mintis ir išgyvenimus Vedų literatūroje. Vedos visą laiką buvo žinių šaltinis induistams. Staiga XIX a. jiems buvo primesta, kad Vedos yra užkariautojų raštai, ir kad net sanskritas nėra Indijos kalba.

AIT yra daugiau prielaida nei faktinis įvykis.

Arijų invazijos teorijos šaknys ne Indijoje, o tarp Europos politikų ir Vokietijos nacionalistų. Indijos istorijoje visiškai nėra duomenų, patvirtinančių šią teoriją.

Dauguma AIT autorių buvo netgi ne istorikai o misionieriai. Max Muller’iui atlyginimą mokėjo East Indija Company.

Europocentrizmas ir krikščioniškas misionierizmas.

Žydų tauta pati seniausia tauta, o pasaulis buvo sukurtas prieš 6000 metų:

1654 metais Archyvyskupas Ušeris iš Airijos tvirtai pareiškė, kad jo Švento rašto studijos parodė, jog pasaulio sukūrimas įvyko 4004 m.pr.Kr.

Žmogui, kuris tikėjo, jog pasaulis sukurtas prieš 6000 metų patikėti jog žmonijos istorija driekiasi 100,000 metų į praeitį buvo sunku.

Max Muller’is apie Vedas:

(a) Laiške 1866 m. (V Sam, 1923) jis rašė savo žmonai:

Šis mano Vedos vertimas turėtų daug ką papasakoti apie Indijos likimą, … tai yra apie jų religijos šaknis ir parodyti jiems kokios tos šaknys yra, aš manau, yra vienintelis kelias išrauti visa tai, kas išsikerojo per pastaruosius tris tūkstančius metų. (Vol. 1., Ch. XV, Page 346.).

Bankim Chandra Chattopadhyaya, žinomas Bengalijos mokslininkas apie V. Weberį pasakė taip:

“Gerbiamasis Weberis be abejonės yra mokslininkas, tačiau aš esu linkęs manyti, kad Indija patyrė didelę nesėkmę, kai jis pradėjo studijuoti sanskritą.”

Vakarų mokslininkai buvo linkę manyti, kad Indijos istorija yra labai nesena.

MONIER-WILLIAMS: ‘Todėl Brahmanizmas turi išmirti.’

“Kada galingos Brahmanizmo tvirtovės sienos bus apsuptos, pamintos ir galiausiai sutriuškintos kryžiaus karių, Krikščionybės pergalė bus paskelbta ir užbaigta.”

Vakaruose Indijos filosofija ilgą laiką buvo pristatoma su išankstine neapykanta, kadangi tai kirtosi su krikščionišku požiūriu į pasaulį. Galima sutikti net tokių išsireiškimų: “Indijos prakeikimas yra induizmo religija. Daugiau kaip du šimtai milijonų žmonių tiki beždžionišku mitologijos mišiniu, kuris dusina naciją.” “Tas, kuris siekia Dievo Indijoje greitai pameta savo galvą, o taip pat ir savo širdį.” (Ripley’s ‘Believe it or Not’, Part I. page 14., 26th edition Pocket-books Inc New York.)

Max Muller gyvenimo pabaigoje pripažino, kad arijas nurodo į lingvistinę grupę, o ne rasę žmonių. Savo knygoje “Šešios Indijos filosofinės sistemos”, kuri buvo išleista tuoj po jo mirties, jis rašo: “ Nesvarbu koks yra Vedų himnų amžius, ar 1500 ar 15000 m.pr.Kr., jie turi savo unikalią vietą svorį pasaulio literatūroje.” (35 psl.)

Apie tikrąją Vedų reikšmę Vakarams prasitarė Šopenhaueris. Jis sakė, jog “sanskrito literatūros atradimas yra didžiausia mūsų šimtmečio dovana”, o taip pat išpranašavo, kad Upanišadų filosofija ir žinios taps Vakarų filosofijos puoselėjamu tikėjimu.

(Nauji archeologiniai atradimai Kalibangane ir Lothale, altoriai ir yupos (yajnoms atlikti) Dvarakos atradimas, Sarasvati upės vagos tyrimai)

AIT:

Šviesiaodžiai arijai – gentis, nomada įsiveržė į Indiją ir nugalėjo vietinę, labiau išvystytą civilizaciją. Dabar jie yra dravidai arba šudros.

Atrasti skeletai Mohenjodare ir Harapoje.

Arijų civilizacija visiškai skyrėsi nuo Hindu slėnio civilizacijos: arklio nėra, Šivos garbinimas, vežimai, rasiniai skirtumai, etc.

Invazijos data 1500 m. pr. Kr.

Prieštaravimai:

Vedų literatūroje nėra jokių nuorodų į teritorijas anapus Indijos.

M.S. Elphinstone (1841): (Pirmasis Bombėjaus Prezidentūros valdytojas, 1819-27) savo “magnum opus, Indijos istorija” rašo:

Induizmo šventraščiai… “priešinasi idėjai apie jų (indų) užsienietišką kilmę, kad nei įstatymuose (Manu) nei, aš tikiu, Vedose, nei bet kokioje kitoje knygoje, kurios be abejo yra senesnės už įstatymus, yra nuorodų į ankstesnę gyvenamą teritoriją arba žinių, išsamesnių nei vien šalies pavadinimas apie kitus kraštus už Indijos.”

Miestai, kurie buvo užkariauti, nebuvo okupuoti.

RG Veda užrašyta 3000 m.pr.Kr.

Nėra kultūrinio skirtumo tarp Pietų ir Šiaurės Indijos, jei užkariauti žmonės buvo Dravidai.

Didieji Pietų Indijos mąstytojai Šankara, Madhva ir Ramanuja komentavo Vedų raštus, jie visuotinai gerbiami Šiaurėje.

Ar Pietų Indija buvo negyvenama prieš arijų invaziją? Jei ne, kur dingo tos tautos?

Kodėl arijai neturi šventų vietų kažkur anapus Indijos, ko būtų natūralu tikėtis?

Tikroji žodžio ARYA reikšmė – garbingas.

1853 metais Max Mulleris, kurdamas Arijų rasės teoriją, įvedė žodį “arijas” anglų ir Europos kalbose, nurodantį į rasinę ir lingvistinę grupę. Tačiau 1888 metais jis pats paneigė savo teoriją ir rašė: “aš skelbiu vėl ir vėl, kad, jei aš sakau Arijas, aš neturiu omenyje nei kraujo nei kaulų, nei plaukų, nei kaukolės; aš turiu omenyje paprasčiausiai tuos, kurie kalba Arijų kalba…”

Arya reiškia kultivuoti arba žemdirbystę. Tai visiškai priešinga nomadų idėjai.

Rasinis skirtumas: tiek šiaurės tiek pietų Indijos gyventojai priklauso kaukazoidų rasei. skirtumas tarp abiejų grupių nėra rasinis.

“Žmogaus genų istorija ir geografija” parašyta Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi ir Alberto Piazza, Princeton University Press atskleidžia, kad žmonės gyvenę Indijos subkontinente ir šalimais, o taip pat ir Europoje, visi priklauso vienai kaukazoidų tipo rasei. Konfliktai aprašyti RG vedoje. 3 rūšys.

a)  Istorija apie Vrtrą ir Indrą.

b)  kova tarp arijų ir iranėnų. dahyos, devos ir ahuros.

c)  kova dėl gamtos resursų tarp vietinių grupių.

Skeletai Mohenjo Dare

Pagal AIT arijai užkariavo Šiaurės Indiją ir jos gyventojus nustūmė į pietus. Apie tai tariamai liudija iškasenos Mohendžo Dare. Tačiau kaip yra iš tiesų?

Prof. G.F. Dales (ankstesnis Berkeley University, JAV, Pietų Azijos Archeologijos ir antropologijos departamento vadovas) savo  “Mitinės žudynės Mohendžo Dare, Ekspedicija Vol VI, 3:1964” teigia apie šiuos įrodymus: “Kas iš tų griaučių liekanų nusipelno tokios nepagrįstos svarbos? Devyni metai išsamių kasinėjimų Mohendžo Dare (1922-31) – mieste kurios apimtis trys mylios – davė iš viso 37 griaučius arba jų dalis, kurios be abejonės galima priskirti Indo civilizacijos periodui. Kai kurie iš jų buvo rasti sudarkyti ir grupėmis, kas leidžia spėti jog čia buvo ne kas kita kaip paprastos kapinės. Dauguma griaučių yra arba be galūnių arba nepilni. Visi jie rasti Žemutiniame mieste – greičiausiai gyvenamajame rajone. Nei vienas kūnas nebuvo rastas tvirtovės rajone, kur būtų galima pagrįstai tikėtis paskutinės klestinčio sostinės miesto ginties. “

Colin Renfrew, Archeologijos prof. Cambridge, savo žymiame darbe “Archeology and Language : The Puzzle of Indo-European Origins”, Cambridge Univ. Press, 1988, pateikia tokius komentarus apie tikrąją Rig Vedos himnų prasmę ir interpretaciją:

“Daugybė mokslininkų pažymi, kad priešai, kurie dažnai sumušami šiuose himnuose yra Dasyu. Kai kurie komentatoriai teigia, kad Dasyu atstovauja pirminius, ne vedinius šios srities gyventojus, kurios karų pagalba išstūmė karo vežimais apsirūpinę Arijai. Tačiau kiek aš galiu matyti, Rig Vedos himnuose nėra nieko, kas pademonstruotų, kad vediškai kalbantys gyventojai būtų įsiveržę į šią sritį: tai greičiau kyla iš istorinės prielaidos apie atvykusius Indo-europiečius. Be abejonės tai tiesa, kad kai kurie dievai padeda arijams, griaudami tvirtoves, tačiau tai nepatvirtina to, kad patys arijai neturėjo tvirtovių. Ir greitumas mūšyje, kurį suteikdavo arkliai (kurie pirmiausiai būdavo naudojami traukti vežimus) nenurodo į tai, kad šių himnų autoriai buvo klajokliai. Iš tiesų karo vežimai nėra transportas ypatingai susiejamas su klajokliais. Tai buvo aiškiai herojiška visuomenė, šlovinanti kovą. Kai kurie iš šių himnų, nors ir pasikartojantys, yra labai nuostabūs poezijos kūriniai ir jie nėra jokiais būdais karingi.

… Kai Wheller’is kalba apie arijų įsiveržimą į Septynių upių kraštą (Pundžabą) jis neturi visiškai jokios garantijos, kiek aš galiu matyti. Jei bet kas patikrintų tuziną nuorodų Rigvedoje į Septynias upes, niekas jiems neprimintų invazijos. Septynių upių žemė yra Rig vedos žemė, veiksmo vieta. Niekur neužsimenama apie tai, kad arijai čia būtų pašaliečiai. Ir niekur nenurodoma, kad sienomis apjuostų miestų gyventojai (tarp jų ir dasjai) buvo kažkiek senesni nei patys arijai.”

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/