„Nuolankiausią pagarbą reiškiu maloningiausiajam Viešpačiui Šri Krišnai, nes kas Jį šlovina ir atmena, kreipia žvilgsnį į Jį, Jam kelia maldą, kas klausosi posmų apie Jį ir Jam lenkiasi, tas nusiplauna visas nuodėmes.“ Šrimad Bhagavatam 2.4.15