Skelbiame savaitės programą!

„Brangus Uddhava, pasakojimai apie Mano žaismes ir savybes visų išganingiausi ir apvalo visą visatą. Jei tikintis žmogus be paliovos klausosi pasakojimų apie transcendentinius Mano žygius, juos šlovina ir atmena, jei vaidybinėmis priemonėmis atkuria Mano žaismes, visų pirma nužengimą į šį pasaulį, jei patiki Man savo sielą, skiria savo veiksmus, susijusius su religinių, juslinių poreikių tenkinimu, taip pat dabrinę veiklą Man, jis būtinai pelnys nepalaužiamą atsidavimo tarnystę Man, amžinam Dievo Asmeniui“ Šrimad Bhagavatam 11.11.24