HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA IR PANČA TATTVA MAHA MANTRA

Nuorodos ČČ Adi 1 skyrius.

maha mantraMantra

Žodžio mantra reikšmė aprašoma “Śabda-Kalpa-Druma” žodyne:

manana trayate yasmat tasman mantra prakirtitah.” “Kadangi tai išvaduoja meditacijos pagalba, todėl tai vadinama mantra”.

Panašus teiginys yra “Narada Puranoje”, kur Sanat kumara moko Narada munį:

mananam sarva-veditvam tranam samsary-anugrahah

manana trana-dharmatvan mantra ity abhidhiyate

Visiška meditacija suteikia išsivadavimą sąlygotai gyvai esybei, kuri tokiu būdu gauna Viešpaties prielankumą. Todėl tai, kas išlaisvina žmogaus konstitucinę prigimtį meditacijos metu yra vadinama ‘mantra’”.

Žodis Maha-mantra reiškia Didžioji mantra arba didžioji išsivadavimo giesmė.

HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA

çodaçaitäni nämäni dvätriàñad varëakäni hi

kalau yuge mahä-mantrañ sammato jévatäraëe

Mantra, kuri susideda iš 16 žodžių ir 32 skiemenų yra Kali jugos Maha-mantra, nes ji visiškai pajėgi išvaduoti visas sąlygotas sielas. (Ananta Samhita)

Maha-mantra yra paminėta įvairiuose šventraščiuose kaip vienintelė išsivadavimo priemonė Kali jugoje.

Upanišados apie Harė Krišna Maha-mantrą

(Kali-santarana Upanišada)

hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare

hare räma hare räma  räma räma hare hare

iti çodasakam namnam kali-kalmasa-nañanam

natah parataropayaù sarva-vedeñu dåñyate

Šešiolika Harė Krišna Maha-mantros vardų: hare kåñëa hare kåñëa / kåñëa kåñëa hare hare / hare räma hare räma / räma räma hare hare  sunaikina visa, kas nepalanku Kali amžiuje. Tai yra visų Vedų išvada.

Puranos apie Harė Krišna Maha-mantrą:

(Agni-Purana)

hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare

ratanti halaya vapi te kåtartha na samñayaù

hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare: kiekvienas, kuris kartoja šią mantrą netgi nerūpestingai, pasieks aukščiausią gyvenimo tikslą. Dėl šito nėra abejonių.

Vedinės Samhitos apie maha-mantra:

(Ananta-Samhita)

hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare

hare räma hare räma  räma räma hare hare

sodasaitani namani dvatrimsad varnakani hi

kalau yuge maha-mantrah sammato jivatarane

varjayitva tu namaitad durjanaih parikalpitam

chandobaddham susiddhanta viruddham nabhyaset padam

tarakam brahma-namaitad brahmana gurunadina

kalisantaranadyasu sruti-svadhigatam hareh

praptam sri brahma-sisyena sri naradena dhimata

namaitad-uttamam srauta-paramparyena brahmanah

utsrjyaitan-maha-mantram ye tvanyat kalpitam padam

mahanameti gayanti te sastra-guru langhanah

tattva-virodha-sanprktam tadrsam daurjanam matam

sravatha pariharyam syadatma-hitarthina sada

hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare

hare räma hare räma  räma räma hare hare

Harė Krišna Harė Krišna Krišna Krišna Harė Harė Harė Rāma Harė Rāma Rāma Rāma Harė Harė: ši šešiolikos vardų ir trisdešimt dviejų skiemenų mantra yra Kali amžiaus maha-mantra, kurios dėka gali išsivaduoti visos gyvos būtybės. Niekuomet nevalia nustoti kartoti šią maha-mantrą ir imtis kitų taip vadinamų apsivalymo procesų, kuriuos praktikuoja sukčiai, arba užsiimti kitomis poetinėmis Krišnos vardų kompozicijomis, kurios neatitinka tyrų šventraščių išvadų ar kupinos rasabhasos. Apie šią dievišką dvasinę maha-mantrą, kuri išvaduoja nuo materialios egzistencijos, pirminis guru Viešpats Brahma pasakė: ‘kali santararadi šrutite’ – “Šruti paskelbė, kad ši mantra yra geriausia išsivadavimo priemonė Kali amžiuje”. Išgirdę tai visi Brahmos sūnūs ir mokiniai, pradedant Narada, priėmė šią Harė Krišna maha-mantrą ir medituodami į ją pasiekė tobulumą.

Brahma Yamala, Viešpats Šiva aprašo maha mantros svarūpa (formą):

harià binä nästi kiïcat päpani-stärakaà kalau

tasmäl-lokod-dhäräëa-ärthaà hari-näma prakäçayet

sarvatra mucyate loko mahä-päpät kalau yuge

hare-kåñëa-pada-dvandvaà kåñëeti ca pada-dvayam

tathä hare-pada-dvandvaà hare-räma iti dvayam

tad-ante ca mahä-devé räma räma dvayaà vadet

hare hare tato brüyäd harinäma samud dharet

mahä-mantraà ca kåñëasya sarvapäpa praëäñakamiti

 

“Ei Mahadevi, pažiūrėk! Kali jugoje nėra lengvesnio kelio pašalinti nuodėmes nei harinama. Todėl labai svarbu propaguoti harinamą tarp paprastų žmonių. Kali jugos žmonės gali lengvai išsivaduoti nuo didžiausio pragaro kartodami šią maha mantrą. Kad ją kartoti, reikia pirma du kartus pasakyti Harė Krišna, po to pakartoti du kartus Krišna ir du kartus Harė. Po to du kartus kartoti Harė Rama, tada du kartus Rama ir vėl du kartus Harė. Kiekvienas turi kartoti ir atlikti Šri Krišna maha mantros sankirtaną, kuri sunaikina visas nuodėmes.”

Krišnos  vardą šlovina  Sama  Veda ir Gopala tapani Upanišada bei Vasudeva Upanišada.

Kai kurie žmonės teigia, kad maha mantrą reikia kartoti pradedant Harė Rama, remdamiesi tuo, kad kai kas Indijoje taip kartoja bei keliose knygose maha mantra užrašyta būtent taip. Tačiau tai netiesa. Brahma yra asmenybė, kuri davė šiam pasauliui maha mantrą, todėl Brahmos sampradajos (mokyklos) pasekėjai geriausiai žino, kaip ją kartoti. Be to įvairiose upanišadose bei samhitose maha mantra užrašyta būtent kaip Harė Krišna, o ne Harė Rama.

Prasmė

Ši  mantra  yra  užrašyta Kali Santarana upanišadoje, kur Narada munis Dvapara jugos pabaigoje  klausia  Viešpaties Brahmos, koks būdas nutraukti Kali jugosblogą  įtaką ir  pasiekti išsivadavimą. Brahma jam atsakė, kad papasakos patį  slaptingiausią  žinojimą,  kaip  Kali jugoje, netgi patys nešvariausi žmonės,  netgi ne  brahmanos  galės  pasiekti išsivadavimą paprasčiausiai kartodami  šią Harė  Krišna  mantrą.  Ji  išvaduoja  žmogų  nuo didžiausių nuodėmių  ir  bet  kokį  nedorėlį  padaro  didžiausiu  teisuoliu. Ši mantra susideda iš Dievo vardų, todėl jos kartojimas visuomet palankus.

Kalisantarana Upanišada:

hare krsna hare krsna

krsna krsna hare hare

hare rama hare rama

rama rama hare hare

 

ity sodasakam namnam

kali-kalmasa-nasanam

natah parataropayah

sarva-vedesu drsyate

Vertimas:

Šie 16 vardų sudaryti iš 32 skiemenų yra vienintelė priemonė įveikti Kali yugos sukurtą blogį. Iš visų Vedų galima suprasti, jog tam, kad perkirsti neišmanymo vandenyną, nėra kito pasirinkimo kaip Švento Vardo kartojimas.

Ten pat Viešpats Brahma sako, kad šiai mantrai nėra vidhi – taisyklių, ją gali kartoti bet kas. Tai taip pat patvirtinama kituose raštuose, kaip „Padma-Purana“, Svarga-khanda 24.1-37 ir „Brahmanda-Purana“, Uttara-khanda 6.37-67.

Šventas Krišnos vardas yra čintamani – jis suteikia žmogui viską, ko jis gali trokšti. Materialistams jis suteikia kama, arthą, dharmą ir mokšą – jutiminius malonumus, klestėjimą, religingumą ir išsivadavimą, o bhaktams jis suteikia meilę Krišnai.

Krišna nesiskiria nuo savo vardo ir pavidalo. Krišnos vardas savyje turi visas 64 Krišnos savybes. Viešpats Čaitanja mokė, kad kartojant Krišnos vardą, gali atsiskleisti visi Krišnos žaidimai. Krišnos vardas – pati didžiausia brangenybė Krišnos lobyne, nes per jį atsiskleidžia visas dvasinis pasaulis. „Hari bhakti vilasa“ teigia, kad meditacija į šventą vardą yra pati tyriausia iš visų atsidavimo tarnystės formų.

Krišnos vardas – tai Krišnos įsikūnijimas šiame pasaulyje. Jis turi neišmatuojamas galias ir yra visiškai dvasiškas. Čaitanja Mahaprabhu kalba apie tai Šikšaštakoje:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis

tatrārpitā niyamitah smarane na kālah

etādŗśī tava kŗpā bhagavan mamāpi

durdaivam īdŗšam ihājani nānurāgah

“Mano Viešpatie, Tavo šventas vardas atneša sėkmę gyvajai būtybei, ir todėl Tu turi daugybę vardų, kuriais Tu išskleidi Save. Tu suteikei visas savo galias šiems vardams, ir todėl nėra jokių griežtų taisyklių, kad juos atsiminti. Mano brangus Viešpatie, nors Tu suteikei tokią sėkmę puolusioms sąlygotoms sieloms mokydamas jas apie Savo šventus vardus, aš esu toks nesėkmingas, darydamas įžeidimus šventam vardui, ir todėl aš nejaučiu jokio potraukio kartojimui.”

Kartoti šventus vardus yra amžina sielos veikla. Materialiame pasaulyje – tai yra pagrindinė tarnyba, kuri padeda mums apsivalyti ir tobulėti dvasiškai. Visa kita tik papildo šią veiklą. Tačiau dvasiniame pasaulyje šventų vardų giedojimas taps fonu, o pirmame plane bus tiesioginė tarnyba Radhai ir Krišnai.

Bhaktivinoda Thakura sako, kad šventi Dievo vardai yra 1) pagrindiniai ir 2) antraeiliai. Vardai, kurie aprašo Krišnos transcendentinius žaidimus vadinami pagrindiniais. Tai tokie vardai kaip Krišna, Govinda, Gopala, Rama, Šri Nandanandana, Radha natha, Madana Mohana, Madhava, Gopinatha. Šie vardai tapatūs Viešpaties pavidalui ir jie nužengia į materialų pasaulį tam, kad išsklaidytų iliuziją. Antraeiliai vardai atsiranda šiame pasaulyje. Tai tokie vardai kaip Paramatma, Džagad-pati, etc.

Pagrindiniai Krišnos vardai skiriami į madhurja-nama ir aišvarja-nama. Madhurja nama – tai Krišna, Radha-Ramana, Gopidžana-vallabha, Gandharvika-Giridhari. Jie perduoda Krišnos santuokinės meilės nuotaiką. Rāma, Vāsudeva, Nrisimha – aišvarja nama, kurie perduoda Viešpaties didybę, jo galią.

Antraeiliai vardai suteikia dorybę, geras savybes, materialų progresą, tačiau Krišna-premą įmanoma pasiekti tik kartojant pagrindinius vardus.

šri-rūpa šri-harā šrī-da

šri-kama šri-svarūpini

šridamananda-datri ca

šridamešvara-vallabha

Žodžių reikšmės

HARĖ – Krišnos vidinė energija, Radharani, sujungianti mus su Krišna meilės ir tarnystės ryšiais. Į ją kreipiamės pirmiausiai, kaip į motiną. Harė yra šauksmininkas nuo HARA. Hara – Šrimati Radharani vardas. Jis paminėtas Narada Pancaratroje penkta naktis, penktas skyrius, 59 tekstas. Šis posmas priklauso iš tiesų Šri Radhika sahasra nama stotrai. Nėra abejonės, kad Hara yra autorizuotas Šrimati Radharani vardas, kadangi Narada Pančaratra yra visų Gaudija vaišnavų pripažįstama.

KRIŠNA – Visų patraukliausias.

Brahma Vaivarta puranoje 4 giesmėje taip pat aprašoma Krišnos vardo reikšmė.

RAMA – Teikiantis aukščiausią džiaugsmą. Ramate – pasitenkinti. Ramā – Viešpaties pasitenkinimo energija.

Rām Rāmeti Rāmeti

Rāme Rāme Manorame

Sahastra Nama Tat Tulyam

Rām Nama Varanane

Viešpats Šiva aiškina savo žmonai Parvati apie Ramos vardo svarbą: Vieną kartą ištartas Ramos vardas duoda tą pačią naudą kaip tūkstantis Višnu vardų.

Prabhupada sakė, kad, kai mes kartojame Harė Krišna mantrą, mes prašome: “O Viešpatie Krišna, o Krišnos energija, prašau, būkite malonūs, užimkite mane atsidavimo tarnyste Jums.”

Smulkesnis Maha mantros vardų apibūdinimas pateikiamas žemiau.

Mahamantra-vyakhya

Maha-mantros “hare kåñëa hare kåñëa  kåñëa kåñëa hare hare / hare räma hare räma  räma räma hare hare“  paaiškinimas

(1) Dieviškos Viešpaties savybės atsiskleidžia Mahamantroje:

harati tri-vidham tapam

janma-koti-satodbhavam

papam ca smaratam yasmat

tasmadd harir iti smrtah

Viešpats žinomas Hari vardu, nes tam, kuris Jį atsimena, Jis atima nuodėmes ir trijų rūšių kančias, kurios susikaupė per milijonus gimimų.

kåñir bhü-väcakaù çabdo

ëaç ca nirvåti-väcakaù

tayor aikyaà paraà brahma

kåñëa ity abhidhéyate

Šaknis ‘krs’ nurodo į aukščiausiąjį Viešpaties patrauklumą, o priesaga na reiškia jo aukščiausią džiaugsmą. Tokiu būdu vardas Krišna nurodo Aukščiausią Brahmaną, kuris yra šių dviejų savybių kulminacija.

ramante yogino’nante

satyananda-cid-atmani

iti rama-padenasau

para-brahmabhidhiyate

Jogai semiasi malonumo Aukščiausioje Sieloje, kurios egzistencija, žinios ir palaima yra absoliutūs. Todėl ši tiesa žinoma kaip Param Brahman yra taip pat vadinama Rama. (Rama- tapaniyopanisad, 1.6)

Mahamantrasya madhuryamayi vyakhya – Viešpaties slaptingosios savybės atsiskleidžia Mahamantroje

vijnapya bhagavat-tattvam

cid-ghanananda-vigraham

haraty avidyam tat-karyam

ato harir iti smrtah

Viešpats yra žinomas kaip Hari, kadangi jis pašalina atsidavusiųjų neišmanymą atskleisdamas jiems tikrąją Aukščiausio Viešpaties prigimtį ir jo asmeninį dvasinį pavidalą.

harati krsna-manah

krsnahlada-svarupini

ato harety anenaiva

sri-radha parikirtita

Kadangi ji pavagia Krišnos protą, kadangi ji yra Krišnos džiaugsmo inkarnacija, Radha taip pat yra vadinama vardu Hara.

anandaika-sukha-svami

syamah kamala-locanah

gokulanandano nanda-

nandanah krsna iryate

Tamsus Viešpats lotoso akimis, vienintelis aukščiausio džiaugsmo šeimininkas, kuris suteikia džiaugsmo Gokulai, Nandos sūnus yra vadinamas Krišna.

vaidagdhya-sara-sarvasvam

murta-liladhidaivatam

sri-radham ramayan nityam

rama ity abhidhiyate

Krišna taip pat yra vadinamas Rama, nes santuokinio gyvenimo džiaugsmai yra Jo būties esmė, nes jis yra meilės žaidimų įsikūnijusi dievybė, ir kadangi jis suteikia malonumą Šrimati Radharani.

(3)             Mahamantrasya yugalasmaranamayi vyakhya – Dieviškos poros atminimas, kartojant Mahamantrą

mano harati krsnasya

krsnahlada-svarupini

tato hara sri-radhaiva

tasyah sambodhanam hare

Kadangi ji pavogia Krišnos protą ir kadangi ji yra Krišnos dieviško džiaugsmo įsikūnijimas, Radha yra vadinama Hara. Hare yra šio vardo šauksmininko linksnis.

apagrhya trapam dharmam

dhairyam manam vraja-strinam

venuna karsati grhat

tena krsno ‘bhidhiyate

Kadangi jis apiplėšė Vradžos moteris, atimdamas iš jų gėdos jausmą, jų religijos principus, jų asmeninę nuosavybę ir jų savigarbą, ir grodamas savo fleita Jis ištraukė jas iš savo namų į mišką, Jis yra vadinamas Krišna.

ramayaty anisam rupa-

lavanyair vraja-yositam

manah-pancendriyaniha

ramas tasmat prakirtitah

Krišna šlovinamas vardu Rama, kadangi jis pastoviai priverčia Vradžos moterų protus ir jausmus mėgautis savo grožio apžavais.

Yra du kiti ezoteriniai Mahamantros paaiškinimai, kuriuos užrašė Šrila Raghunatha dasa Gosvamis (Šri Harinamartha-ratna-dipika) ir Gopala Guru Gosvamis.

Garga Samhita paaiškina žodį Kṛṣṇaḥ tokiu būdu: K reiškia Kamala-kanta – sėkmės deivės sutuoktinis; R reiškia Rāma, aukščiausią besimėgaujantį; Ṣ reiškia ṣad-guna-pati – šešių turtų šeimininką; N reiškia Nrisiṁhadevą; A reiškia akṣara – nemirtingasis; H reiškia Nara-Nārāyana rišį. Tokiu būdu šios šešios raidės kartu sudėtos tampa aukščiausio Dievo Asmens vardu.

Metodai

Autoritetingi raštai teigia, kad maha mantra ypač galinga kartojant sankirtanoje, o ne pavieniui (džapa). Çré Näradéyoje, Çré Prahläda Mahäräja sako:

japato hari-nämäni sthäna-çat-guëädhikaù

ätmänaïca punäty-uccair japan çrotån-punäti ca

“Žmogus, kuris kartoja harinama garsiai yra šimtą kartų pranašesnis už tą, kuris kartoja tyliai. Kai žmogus kartoja tyliai, naudą gauna tik jis ir apsivalo tik jis, tuo tarpu, kai žmogus kartoja garsiai, jis taip pat suteikia naudą ir apvalo tuos, kurie jį girdi: gyvulius, vabzdžius, paukščius, medžius ir augalus. Tokios būtybės negali kartoti mantros pačios, tačiau jos gali būti išvaduotos iš gimimo ir mirčių paprasčiausiai klausydamos.”

Harė Krišna maha-mantra ir dabar yra labai populiari, ypač Orisoje. Iki šiol daugelyje kaimų galima pamatyti aktyvias kirtano grupes. Cari-prahara (12 valandų), asta-prahara (24 valandų), ir solaprahara (48 valandų) kirtanai yra įprasti švenčiant įvairius festivalius. Orisoje, induistų tarpe populiaru, kad nuotaka yra inicijuojama į Harė Krišna maha-mantrą vedybų ceremonijos metu. Apie maha-mantrą jie dainuoja tokią puikią dainą:

rāma nāma laddu krsna-nāma ghī

hari nāma khanda ksīra ghori ghori pi

„Ramos vardas yra laddu, Krišnos vardas yra ghi, o Hari vardas yra saldūs ryžiai. Sumaišyk juos kartu ir gerk!“

Nors Čaitanjos Mahaprabhu judėjimas remiasi sankirtana – kolektyviniu šventų vardų giedojimu, džapa arba tylus kartojimas taip pat yra labai svarbus. Yra pasakyta:

„Aš iš tiesų atliksiu džapą; žmogus, kuris užsiima džapa ir arba ne visiškai į ją pasineria arba jos neužbaigia, eis tiesiai į pragarą.“ (Mahbharata, Santiparva, 197.11)

Tai atrodo labai griežtas teiginys, nors mes ir žinome iš Šrilos Prabhupados knygų, kad nedėmesingas arba neraiškus kartojimas (kaip ir kiti įžeidimai, paminėti Padma Puranoje) sukels ilgai trunkančias problemas, kurios neleis suvokti Krišną (vacya-svarūpa) kaip Jo visiškai transcendentiškai tyrą šventą vardą (vacaka svarūpa). Tačiau Krišna bus labai laimingas, atsiskleisdamas mums, kai tik mes Jo nebeįžeidinėsime (svayam eva sphuraty adah).

Viešpats Čaitanja sakė, kad nėra jokių sunkių ar griežtų taisyklių kartojant nesuskaičiuojamus Krišnos vardus, o Pats Jis skaičiuodavo mantrą ne su džapa-mala, o savo pirštais. Taip pat egzistuoja ir kiti būdai tai daryti. Vis dėlto, tradiciškai, Šrila Prabhupada mus mokė naudoti džapa-mala su 108 karoliais. Džapa yra išsamiai aptariama Hari bhakti vilasoje 17 skyriuje.

Čia pateikiamos kelios paprastos šlokos, kurias galima cituoti prieš kartojant džapą. Šie posmai paimti iš Sri Stava-kalpa-druma, sanskrito posmų antologijos, kurią sudarė Šrilos Prabhupados dievo brolis Jo Šventenybė Bhaktisaranga Gosvami Maharaja.

Śri Nama-mala-grahana-mantra (paėmus savo maldos karolius):

     tribhanga-bhangima-rūpam

     venu-randhra-karancitam

     gopi-mandala-madhya-stham

     śobhitam nanda-nandanam

„Jo pavidalas grakščiai išlinkęs trijose vietose, o Jo rankos padėtos ant fleitos skylučių. Nandos Maharadžos sūnus spindėdamas stovi gopių žiedo viduryje.“

Śri Nama-mala-grahana-mantra (paėmus į rankas karolius, norint jais kartoti [džaparthe]):

     avighnam kuru male tvam

     harinama-japesu ca

     śrī rādha-krsnayor dāsyam

     dehi male tu prarthaye

„O Mala, prašau sunaikink nepalankumą, man kartojant šventą Viešpaties Hari vardą. Suteik man tarnystės Radhai ir Krišnai padėtį. Tai viskas, ko prašau, o Mala!“

     nama cintamani-rūpam

     namaiva parama gatih

     namnah parataram nasti

     tasman nama upasmahe

„Šventas Vardas yra gražus transcendentinis filosofinis akmuo – jis yra aukščiausias tikslas. Nėra nieko aukščiau už Šventą Vardą. Todėl aš garbinu Šventąjį Vardą.“

Śri Nama-mala-samarpana-mantra (šventinant malą); tradiciškai vaišnavai tai, ką naudoja patys, pirmiausia pasiūlo Krišnai, savo karolius apie kaklą, džapos karolius, etc.

     nama-yajno mahayajnah

     kalau kalmaşa-naşanam

     krsna-caitanya-prityarthe

     nama-yajna-samarpanam

„Vardo auka yra pati aukščiausia jagja, kuri sunaikina Kali jugos užterštumą. Tam kad patenkinčiau Viešpatį Šri Krišną Čaitanją Mahaprabhu, aš siūlau šią švento vardo auką.“

Śri Nama-mala-sthapana-mantra (padedant karolius):

     patita-pavana nama

     nistaraya naradhamam

     radha-krsna-svarūpaya

     caitanyaya namo namah

„Šventas vardas yra puolusiųjų gelbėtojas. O prašau išvaduok šį žemiausią tarp žmonių. Nusilenkimai vėl ir vėl Šri Čaitanjai Mahaprabhu ir Šri Šri Radha-Krišnai.“

     tvam male sarva-devanam

     sarva-siddhi-prada mata

     tena satyena me siddhim

     dehi matar namo ‘stu te

„O Mala, tarp visų dievų tu laikoma visų tobulumų davėja. Remiantis šiuo faktu, o Motina, prašau suteik man tobulumą. Nusilenkimai tau.“

Vėlgi, nėra jokių griežtų ar sunkių taisyklių kartojant džapą, bet reikia įvertinti tokio tyro troškimo intensyvumą, kuris įkvėpė kažką melstis taip netgi savo džapos karoliams. Mes bent jau galime melstis tokios nuotaikos.

Vienas Šrilos Prabhupados mokinys kartą pasakojo, kad Šrila Prabhupada iniciacijos metu mokė jį sukti tarp pirštų karolius, kartojant „Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė“, o po to laikyti karolius ramiai tarp nykščio ir didžiojo piršto, kartojant Harė Rāma Harė Rāma Rāma Rāma Harė Harė.” Šrila Prabhupada pasakė, kad tai padės koncentruotis į Krišną.

KLAUSIMAI:

  1. Papasakokite apie pagrindinę kiekvieno maha mantros žodžio reikšmę.
  2. Kodėl reikia kartoti Harė Krišna maha mantrą?
  3. Kokiuose šventraščiuose paminėta Harė Krišna mahamantra?
  4. Pacituokite maha mantros vertimą, duotą Šrilos Prabhupados.

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/