Krišnos sąmonė namuose

Knygoje „Prašvitimo bejieškant“ Śrīla Prabhupāda aiškiai parodo, kaip svarbu kiekvienam praktikuoti Krišnos sąmonę, atsidavimo tarnystę Viešpačiui Kṛṣṇai. Žinoma, gyvenant Kṛṣṇos bhaktų draugijoje šventykloje ar ašrame, lengviau atlikti atsidavimo tarnystę. Bet jei esate pasiryžęs, galite namuose vadovautis Kṛṣṇa sąmonės mokymais ir taip paversti savo namus šventykla.

Prabhupados knygosDvasinis gyvenimas, kaip ir materialus gyvenimas, reiškia praktinę veiklą. Skirtumas tas, kad mes atliekame materialią veiklą dėl savęs ar tų, kuriuos laikome savais, naudai, o dvasinę veiklą atliekame Viešpaties Kṛṣṇos naudai, vadovaudamiesi šventraščiais ir dvasiniu mokytoju. Svarbiausia yra priimti šventraščių ir guru nurodymus. Bhagavad-gītoje Krišna pareiškia, kad žmogus negali pasiekti nei laimės, nei aukščiausio gyvenimo tikslo – grįžti pas Dievą, grįžti pas Viešpatį Kṛṣṇą, jei nesilaiko šventraščių nurodymų. Ir kaip laikytis šventraščių taisyklių vykdant praktinę tarnystę Viešpačiui – tai paaiškina autoritetingas dvasinis mokytojas.Nesilaikydami dvasinio mokytojo, kuris yra autoritetingoje mokytojų, mokinių disciplinoje, kylančioje iš paties Krišnos, nurodymų, negalime pasiekti dvasinės pažangos. Čia aprašytos praktikos yra nesenstančios bhakti-jogos praktikos, kurias teikia svarbiausias dvasinis mokytojas ir Krišnos sąmonės reiškėjas mūsų laikais, Jo dieviškoji malonė AC Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijos (ISKCON) įkūrėjas-āčārya.

Dvasinių žinių tikslas yra priartinti mus prie Dievo arba Krišnos. Kṛṣṇa Bhagavad-gītoje (18.55), bhaktyā māṁ abhijānāti sako: „Mane gali pažinti tik atsidavimo tarnystės dėka“. Žinios mus moko tinkamai elgtis. Dvasinės žinios nurodo mums kaip patenkinti Krišnos norus praktiškai užsiimant meilės tarnyba Jam. Neturint praktinio taikymo, teorinės žinios yra mažai vertingos.

Dvasinės žinios yra skirtos nukreipti mus visais gyvenimo aspektais. Todėl turėtume stengtis organizuoti savo gyvenimą taip, kad kuo labiau vadovautumėmes Krišnos mokymu. Turėtume stengtis padaryti viską kiek įmanoma geriau. Tada mes galėsime pakilti į transcendentinę Krišnos sąmonės plotmę, net gyvendami toli nuo šventyklos.

Harė Krišna Mantros kartojimas

Pirmasis atsidavimo tarnystės principas yra Hare Krišna mahā-mantros kartojimas (mahā reiškia „didis“; mantra reiškia „garsas, išlaisvinantis protą nuo neišmanymo“):

Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna , Hare Hare
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

Jūs galite kartoti šiuos šventus Viešpaties vardus bet kur ir bet kada, tačiau geriausia nustatyti konkretų dienos laiką, kad reguliariai kartotumėte. Ankstus rytas yra idealiausias laikas.

Kartojimą galima atlikti dviem būdais: giedant mantrą, vadinamu kīrtana (paprastai tai daroma grupėje), ir kartojant mantrą individualiai, vadinamu japa (kas pažodžiui reiškia „kalbėti švelniai“). Susitelkite į šventų vardų skambesį. Kartokite aiškiai ir aiškiai ištarkite vardus, maldos nuotaika kreipdamiesi į Krišną. Kai jūsų mintys klaidžioja, sugrąžinkite jį į Viešpaties vardų skambesį. Kartojimas yra malda Krišnai, reiškianti „O Viešpaties energija [Hare], o viską patraukiantis Viešpatie [Kṛṣṇa], O Aukščiausiasis besimėgautojau [Rāma], prašau, užimk mane tarnystei Tau“. Kuo atidžiau ir nuoširdžiau kartosite šiuos Dievo vardus, tuo daugiau pasieksite dvasinės pažangos.

Kadangi Dievas yra visagalis ir gailestingas, Jis maloniai mums labai palengvino Jo vardų kartojimą, taip pat į juos investavo visas savo galias. Todėl Dievo ir paties Dievo vardai yra identiški. Tai reiškia, kad kartodami šventus Krišnos ir Rāmos vardus mes tiesiogiai bendraujame su Dievu ir esame apvalomi. Todėl visada turėtume stengtis kartoti su atsidavimu ir pagarba. Vedų ​​literatūroje teigiama, kad Viešpats Kṛṣṇa asmeniškai šoka ant liežuvio, kai kartojami Jo šventieji vardai.

Kartojimas ant japos karolių

Kai kartojate vienas, geriausia kartoti ant japos karolių (galima rasti artimiausioje šventykloje arba www.Krishna.com ). Tai ne tik padeda atkreipti dėmesį į šventąjį vardą, bet ir padeda suskaičiuoti, kiek kartų kasdien sukartojote mantros. Kiekviename japos vėrinyje yra 108 maži karoliukai ir vienas didelis karoliukas – pagrindinis karoliukas. Pradėkite nuo karoliuko šalia pagrindinio karoliuko ir švelniai sukite jį tarp dešinės rankos nykščio ir vidurinio piršto, kartodami pilną „Hare Krišna“ mantrą. Tada pereikite prie kito karoliuko ir pakartokite procesą. Tokiu būdu kartokite kiekvieną iš 108 karoliukų, kol vėl pasieksite pagrindinį karoliuką. Taip sukartosite vieną japos ratą. Tada, nekartokite ant pagrindinio karoliuko, bet apverskite karoliukus ir pradėkite antrąjį ratą nuo paskutinio sukartoto karoliuko.

Inicijuoti bhaktai prieš dvasinį mokytoją pasižada sukartoti mažiausiai šešiolika Hare Krišna mantros ratų. Tačiau jei išeina sukartoti tik vieną ratą per dieną, principas yra tas, kad geriausia yra įsipareigoti kartoti tam tikrą ratų skaičių ir pabandyti jį užbaigti kiekvieną dieną. Kai pajusite, kad galite sukartoti daugiau, tada padidinkite minimalų kiekvienos dienos kartojamų ratų skaičių, tačiau nenusileiskite žemiau šio skaičiaus. Galite kartoti daugiau nei fiksuotą skaičių, tačiau kiekvieną dieną turėtumėte išlaikyti nustatytą minimumą. (Atkreipkite dėmesį, kad karoliukai yra šventi, todėl niekada neturėtų liesti žemės ar padėti į nešvarią vietą. Kad karoliukai būtų švarūs, geriausia juos nešioti specialiame karoliukų maišelyje, kurį taip pat galite rasti www.Krishna.com  arba artimiausioje šventykloje.)

Mahamantros giedojimas

Be japos kartojimo, jūs taip pat galite giedoti šventus Viešpaties vardus kirtane. Nors jūs galite atlikti kīrtaną atskirai, ji paprastai atliekama su kitais. Melodingas kirtanas su šeima ar draugais tikrai įkvėps visus. ISKCON bhaktai naudoja tradicines melodijas ir instrumentus, ypač šventykloje, tačiau jūs galite giedoti bet kurią melodiją ir naudoti bet kokius muzikos instrumentus, kad pritartumėte savo giedojimui. Kaip sakė Viešpats Čaitanja: „Nėra griežtų taisyklių, kaip giedoti Harė Krišna“. Tačiau vienas dalykas, kurį galbūt norėsite padaryti, yra parsisiųsti nuostabių kirtanų, muzikos klausymui.

Namų altoriaus įrengimas

dievybiu garbinimasTikriausiai pastebėsite, kad jūsų japa ir kīrtanas yra ypač veiksmingi, kai tai daroma prieš altorių. Viešpats Kṛṣṇa ir tyri Jo bhaktai yra tokie malonūs, kad leidžia mums juos garbinti net per jų paveikslus. Tai kažkas panašaus į laiško išsiuntimą paštu: laiško negalima išsiųsti įdėjus jį į bet kurią dėžutę; turite naudoti vyriausybės patvirtintą pašto dėžutę. Panašiai negalime įsivaizduoti Dievo paveikslo ir to garbinti, bet galime garbinti įgaliotą Dievo paveikslą, o Krišna priima mūsų garbinimą per tą paveikslą.
Namuose pastatyti altorių reiškia priimti Viešpatį ir jo tyrus bhaktus kaip garbingiausius svečius. Kur turėtumėte pastatyti altorių? Na, kaip pasodintumėte svečią? Ideali vieta būtų švari, gerai apšviesta ir be skersvėjų bei buities trikdžių. Jūsų svečiui, žinoma, reikės patogios kėdės, tačiau Kṛṣṇa formos paveikslui tiks sieninė lentyna, židinio lentyna, kampinis stalas ar viršutinė lentynos lentyna. Jūs nepasodintumėte svečio savo namuose ir tada jo nepaisytumėte; Jūs taip pat numatytumėte sau vietą atsisėsti, kur galėtumėte patogiai  mėgautis jo draugija. Taigi nepadarykite savo altoriaus neprieinamu.

Ko jums reikia altoriui?

Čia yra svarbiausi dalykai:

1. Šrilos Prabhupados paveikslas.
2. Viešpaties Čaitanjos Panča tattvos paveikslas.
3. Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa paveikslas.

Nuotraukų galima rasti čia: https://www.harekrisna.lt/biblioteka/galerija/

Be to, galbūt norėsite altoriaus audinio, vandens puodelių (po vieną kiekvienam paveikslėliui), žvakių su laikikliais, specialios lėkštės maistui pasiūlyti, mažo varpelio, smilkalų, smilkalų laikiklio ir šviežių gėlių, kurias galite pasiūlyti vazose arba tiesiog padėti prieš kiekvieną paveikslėlį. Jei jus domina išsamesnis dievybių garbinimas, paprašykite bet kurio ISKCON bhakto arba parašykite į artimiausią Šventyklą.

Pirmasis paveikslas

Pirmasis žmogus, kurį garbiname ant altoriaus, yra dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas nėra Dievas. Tik Dievas yra Dievas. Kadangi dvasinis mokytojas yra brangiausias jo tarnas, Dievas jį įgalino, todėl jis nusipelno tokios pat pagarbos kaip ir Dievas. Jis susieja mokinį su Dievu ir moko bhakti-jogos proceso. Jis yra Dievo ambasadorius materialiame pasaulyje. Kai prezidentas siunčia ambasadorių į užsienio šalį, ambasadorius gauna tokią pačią pagarbą kaip ir prezidentas, o ambasadoriaus žodžiai yra tokie pat autoritetingi kaip ir prezidento. Panašiai turėtume gerbti dvasinį mokytoją taip, kaip gerbtumėme Dievą, ir gerbti jo žodžius taip, kaip gerbtume Jo.

Yra dvi pagrindinės guru rūšys: pamokantis guru ir inicijuojantis guru. Kiekvienas, kuris užmezga bhakti-jogos procesą dėl kontakto su ISKCON, turi didžiulę dėkingumo skolą Śrīla Prabhupādai. Prieš 1965 m. Šrilai Prabhupadai išvykus iš Indijos skleisti Krišnos sąmonę užsienyje, beveik niekas už Indijos ribų nieko nežinojo apie tyrą atsidavimo tarnystę Viešpačiui Kṛṣṇai. Todėl kiekvienas, sužinojęs apie procesą per knygas, žurnalą „Atgal pas Dievą“, paskaitas ar kontaktą su atsidavusiais, turėtų gerbti Šrilą Prabhupadą. Kaip Tarptautinės Krišnos sąmonės draugijos įkūrėjas ir dvasinis vadovas, jis yra mūsų visų pamokantis guru.

Kai progresuojate bhakti jogoje, galiausiai norėsite priimti iniciaciją. Prieš palikdamas šį pasaulį 1977 m., Šrila Prabhupāda autorizavo sistemą, pagal kurią pažengę ir kvalifikuoti bhaktai pratestų jo misiją ir inicijuotų mokinius pagal jo nurodymus. Šiuo metu ISKCON’e yra daug dvasinių mokytojų. Norėdami sužinoti, kaip galite susisiekti su jais dėl dvasinio vadovavimo ir bendravimo, paprašykite bhaktams šalia esančioje šventykloje arba parašykite vieno iš ISKCON centrui.

Antrasis paveikslas

Ant jūsų altoriaus turėtų būti vienas iš pañca-tattva, Viešpaties Čaitanjos ir keturių pagrindinių jo pasekėjų. Viešpats Čaitanja yra Dievo įsikūnijimas šiam amžiui. Jis yra pats Kṛṣṇa, apsireiškęs kaip bhakta, kad išmokytų mus atsiduoti Jam, konkrečiai kartojant šventus Jo vardus ir atliekant kitą bhakti-jogos veiklą. Viešpats Čaitanja yra pats gailestingiausias įsikūnijimas, nes Jis palengvina bet kam pasiekti Dievo meilę, kartojant Harė Kṛṣṇa mantrą.

Trečiasis paveikslas

Žinoma, jūsų altoriuje turėtų būti Aukščiausiojo Dievo Asmens, Viešpaties Šrī Kīos, paveikslas su amžinąja savo sutuoktine Šrīmatī Rādhārāṇī. Šrīmatī Rādhārāṇī yra dvasinė Kṛṣṇos potencija. Ji yra įsikūnijusi atsidavimo tarnystė, ir bhakai visada priima prieglobstį prie jos, kad išmoktų tarnauti Krišnai.

Paveikslėlius galite išdėstyti trikampiu. Kairėje – Šrilos Prabhupados paveikslas, dešinėje – Viešpaties Čaitanjos ir jo bendražygių paveikslas, o Rādhos ir Kṛṣṇos paveikslas, kuris, jei įmanoma, turėtų būti šiek tiek didesnis už kitus – ant nedidelės pakeltos platformos centre. Arba galite pakabinti Rādhos ir Kṛṣṇa paveikslą ant sienos aukščiau.
Kiekvieną rytą atsargiai valykite altorių. Švara yra būtina garbinant Dievybes. Atminkite, kad nepamirštumėte išvalyti svarbaus svečio kambario, o įkūrę altorių kviečiate Kṛṣṇą ir jo tyrus bhaktas gyventi kaip svarbiausius svečius jūsų namuose. Jei turite vandens puodelių, praplaukite juos ir kasdien pripildykite gėlo vandens. Tada padėkite juos patogiai šalia paveikslėlių. Gėles vazose turėtumėte pakeisti, kai tik jos šiek tiek suvysta, arba kasdien, jei jas pasiūlėte prie nuotraukų be vazos. Bent kartą per dieną turėtumėte pasiūlyti šviežių smilkalų ir, jei įmanoma, uždekite žvakes ir padėkite jas šalia paveikslėlių, kai kartosite prieš altorių.

Išbandykite tuos dalykus, kuriuos siūlėme iki šiol. Iš tikrųjų tai labai paprasta: jei bandysite mylėti Dievą, palaipsniui suprasite, kaip stipriai Jis jus myli. Tai yra bhakti-jogos esmė.

Prasādam: Kaip valgyti dvasiškai

Savo didžiulėmis transcendentinėmis energijomis Kṛṣṇa iš tikrųjų gali materiją paversti dvasia. Jei įkišimė geležinį strypą į ugnį, neilgai trukus strypas taps raudonas ir veiks kaip ugnis. Taip pat ir su meile ir atsidavimu Kṛṣṇai paruoštas ir aukojamas maistas tampa visiškai dvasingas. Toks maistas vadinamas Kṛṣṇa prasādam, kuris reiškia „Viešpaties Kṛṣṇa gailestingumą“.

prasadasPrasādo valgymas yra pagrindinė bhakti-jogos praktika. Kitomis jogos formomis reikia dirbtinai nuslopinti pojūčius, tačiau bhakti-jogias gali įtraukti savo jausmus į įvairias malonias dvasines veiklas, pavyzdžiui, paragauti skanaus maisto, siūlomo Viešpačiui Kṛṣṇai. Tokiu būdu pojūčiai palaipsniui tampa dvasingesni ir teikia atsidavusiam vis didesnį transcendentinį malonumą atsidavusiam atsidavimo tarnystėje. Toks dvasinis malonumas gerokai pranoksta bet kokią materialią patirtį.

Viešpats Caitanya apie prasādamą sakė: “Visi jau yra ragavę šių maisto produktų. Tačiau dabar, kai jie buvo paruošti Krišnai ir paaukoti Jam su atsidavimu, šie maisto produktai įgijo nepaprastų skonių ir neįprastų kvapų. Tiesiog paaukokite juos ir pamatykite skirtumą. Patirtis! Be skonio, net aromatas džiugina protą ir priverčia pamiršti kitus kvapus. Todėl reikėtų suprasti, kad dvasinis Kṛṣṇos lūpų nektaras turėjo paliesti šiuos įprastus maisto produktus ir suteikti jiems visas transcendentines savybes. ”

Valgyti tik Kṛṣṇai siūlomą maistą yra vegetarizmo tobulumas. Tiesiog būti vegetaru nepakanka; juk net balandžiai ir beždžionės yra vegetarai. Tačiau kai peržengiame vegetarizmo ribas iki prasādo dietos, mūsų valgymas tampa naudingas siekiant žmogaus gyvenimo tikslo – atgaivinti pirminį sielos santykį su Dievu. Bhagavad-gītoje Viešpats Kṛṣṇa sako, kad jei valgysi tik maistą, kuris buvo aukojamas Jam, nepatirsi karmos reakcijų.

Kaip paruošti ir pasiūlyti Prasādą

Eidami prekybos centro praėjimais, rinkdamiesi maisto produktus, kuriuos siūlysite Kṛṣṇai, turite žinoti, kas yra siūloma, o kas ne. „Bhagavad-gītoje“ Viešpats Krišna teigia: „Jei man su meile ir atsidavimu pasiūlo lapą, gėlę, vaisių ar vandenį, aš jį priimu“. Iš šios eilutės suprantama, kad galime pasiūlyti Krišnai maisto produktų, paruoštų iš pieno produktų, daržovių, vaisių, riešutų ir grūdų. (Parašykite šventyklai jei norite įsigyti „Hare Kṛṣṇa“ gaminimo knygos.) Mėsa, žuvis ir kiaušiniai nėra siūlomi. Taip pat draudžiami keli vegetariški gaminiai – pavyzdžiui, česnakai ir svogūnai, kurie yra tamsos prigimties. („Hing“ arba „asafetida“ yra skanus jų pakaitalas gaminant maistą ir yra prieinamas daugumoje Indijos maisto parduotuvių. Taip pat negalima siūlyti Krišnai kavos ar arbatos, turinčios kofeino. Jei jums patinka šie gėrimai, įsigykite be kofeino – kavos ir žolelių arbatos.

Pirkdami žinokite, kad galite rasti mėsos, žuvies ir kiaušinių produktų, sumaišytų su kitais maisto produktais; todėl būtinai atidžiai perskaitykite etiketes. Pavyzdžiui, kai kuriuose jogurto ir grietinės prekių ženkluose yra želatinos – medžiagos, pagamintos iš paskerstų gyvūnų ragų, kanopų ir kaulų. Taip pat įsitikinkite, kad perkamame sūryje nėra šliužo fermento, kuris yra ekstraktuojamas iš paskerstų veršelių skrandžio audinių. Daugumoje Lietuvos parduodamų kietųjų sūrių yra šliužo fermento, todėl būkite atsargūs dėl bet kokio sūrio, kurio negalite patvirtinti kaip tinkamo aukojimui.

Taip pat venkite maisto, kurį gamina nedorėliai. Pagal subtilius gamtos dėsnius virėjas veikia maistą ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Taigi maistas tampa subtilios įtakos jūsų sąmonei priežastimi. Principas yra tas pats kaip ir dirbant su paveikslu: paveikslas yra ne tik potėpių ant drobės rinkinys, bet ir menininko dvasios būsenos išraiška, veikianti žiūrovą. Taigi, jei jūs valgote maistą, kurį gamina neatsidavę žmonės, pavyzdžiui, darbuotojai, dirbantys maisto fabrikuose, jūs tikrai sugersite materializmo ir karmos dozę. Taigi, kiek įmanoma, naudokite tik šviežius, natūralius ingredientus.

Ruošiant maistą svarbiausia yra švara. Nieko nešvaraus negalima aukoti Dievui; todėl išlaikykite savo virtuvę labai švarią. Prieš eidami į virtuvę, visada kruopščiai nusiplaukite rankas. Ruošdami maistą jo neparagaukite, nes valgį ruošiate ne savo, o Krišnos malonumui. Pateikite maisto porcijas ant specialiai tam skirtų indų; niekas, išskyrus Viešpatį, neturėtų valgyti iš šių indų.

Mantros, maldos aukojimui

Lengviausias būdas aukoti maistą yra paprasčiausiai melstis: „Mano brangusis Viešpatie Kṛṣṇa, prašau, priimk šį maistą“ ir tris kartus giedoti kiekvieną iš šių maldų skambant varpeliu (žr. Sanskrito tarimo vadovą, kurį galima rasi Prabhupados knygose, pvz šios knygos gale: https://www.harekrisna.lt/wp-content/uploads/2020/12/Saves-pazinimo-mokslas-4.pdf):

1. Malda Šrilai Prabhupāda:

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine
namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe

“Aš pagarbiai lenkiuosi Jo dieviškąjai malonei AC Bhaktivedanta Swami Prabhupādai, kuri yra labai brangi Viešpačiui Krišai, priėmęs prieglobstį prie Jo lotosinių pėdų. Mūsų pagarbūss nusilenkimai jums, o dvasinis mokytojau, Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī tarne. Jūs gailestingai skelbiate Viešpaties Čaitanjadevos žinią ir išlaisvinate Vakarų šalis, kurios perpildytos beasmeniškumu ir tuštuma. ”

2. Malda Viešpačiui Čaitanjai:

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ[Cc. Madhya 19.53]

“O, pats dosniausias įsikūnijime! Jūs esate pats Kṛṣṇa apsireiškęs kaip Śrī Krišna Caitanya Mahāprabhu. Jūs prisiėmėte auksinę Šrīmatī Rādhārāṇī spalvą ir plačiai skleidžiate gryną Krišna meilę. Mes jums siūlome pagarbius nusilenkimus.”

3. Malda Viešpačiui Krišnai

Krišnai : namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ

“Aš pagarbiai lenkiuosi Viešpačiui Krišnai, kuris yra garbinamas viešpats visų brāhmanų, gerą linkintis karvėms ir brāhmanams  ir viso pasaulio geradarys. Aš pastoviai lenkiuosi Dievo Asmenybei, žinomu kaip Krišna ir Govinda. ”

Atminkite, kad tikrasis maisto ruošimo ir aukojimo Viešpačiui tikslas yra parodyti savo atsidavimą ir dėkingumą Jam. Krišna priima jūsų atsidavimą, o ne patį fizinį aukojimą. Dievas yra visiškai sau pakankamas – jam nieko nereikia, tačiau iš savo didžiulės malonės jis leidžia mums pasiūlyti jam maistą, kad galėtume išsiugdyti meilę Jam.

Pasiūlę maistą Viešpačiui, palaukite mažiausiai penkias minutes, kol jis bus aukojamas. Tada turėtumėte perkelti maistą iš specialių indų ir išplauti juos. Dabar jūs ir visi svečiai galite valgyti prasādą. Valgydami pabandykite pajausti dvasinę maisto vertę. Atminkite, kad dėl to, kad Kṛṣṇa jį priėmė, jis nesiskiria nuo Jo paties, todėl valgydami jūs apsivalote.

Viskas, ką siūlote ant savo altoriaus, tampa prasādu, Viešpaties malone. Gėlės, smilkalai, vanduo, maistas – viskas, ką siūlote Viešpaties malonumui, tampa dvasinga. Viešpats dalyvauja aukose, todėl tai kas lieka nesiskiria nuo Jo. Taigi turėtumėte ne tik labai gerbti siūlomus dalykus, bet ir pasidalinti su kitais. Prasādo platinimas yra esminė Dievybių garbinimo dalis.

Kasdienybė: keturi reguliavimo principai

Kiekvienas žmogus, rimtai besivystantis Krišnos sąmonėje, turi stengtis išvengti šių keturių nuodėmingų veiksmų:

1. Mėsos, žuvies ar kiaušinių valgymas. Šie maisto produktai yra prisotinti aistros ir neišmanymo, todėl jų negalima aukoti Viešpačiui. Šiuos maisto produktus valgantis asmuo dalyvauja smurto prieš bejėgius gyvūnus sąmoksle ir taip sustabdo savo dvasinį progresą.
2. Lošimas. Lošimas visada kelia nerimą ir skatina godumą, pavydą ir pyktį.
3. Svaigiųjų medžiagų vartojimas. Narkotikai, alkoholis ir tabakas, taip pat bet kokie gėrimai ar maisto produktai, kurių sudėtyje yra kofeino, drumsto protą, per daug stimuliuoja pojūčius ir neleidžia suprasti ar laikytis bhakti-jogos principų.
4. Neteisėtas seksas. Tai yra seksas bet kokiais kitais tikslais, išskyrus gimdymą su sutuoktiniu pagal čia paminėtą gaires. Seksas malonumui verčia susitapatinti su kūnu ir nutolsta nuo Krišnos sąmonės. Šventraščiai moko, kad seksas yra galingiausia jėga, siejanti mus su materialiu pasauliu. Kas nori rimtai pažvelgti į Krišnos sąmonę, turėtų visiškai atsisakyti sekso arba, jei nori, kad vaikai augtų Krišnos sąmonėje, turėtumėte užsiimti lytiniais santykiais tik kartą per mėnesį 4 – 6 d. iškart po žmonos mėnesinių ciklo ir po to, kai vyras ir žmona sukartos po 50 Harė Krišna mahamatros ratų.

Užsiėmimas praktine atsidavimo tarnyba

Kiekvienas žmogus turi atlikti tam tikrą darbą, tačiau jei dirbate tik sau, turite sutikti su to darbo karminėmis reakcijomis. Kaip sako Viešpats Krišna Bhagavad-gītoje (3.9): “Reikia atlikti darbą, padarytą kaip auką Viṣṇu [Kṛṣṇa]. Priešingu atveju darbas suriša žmogų su materialiu pasauliu”.

Profesijos keisti nereikia, išskyrus atvejus, kai dabar dirbate nuodėmingą darbą, pavyzdžiui, dirbate mėsininku ar barmenu. Jei esate rašytojas, rašykite Krišnai; jei esi menininkas, kurk Krišnai; jei esate sekretorius, rašukite dėl Krišnos. Jūs taip pat galite tiesiogiai padėti šventyklai skirdami savo laisvalaikį ir turėtumėte paaukoti dalį savo darbo vaisius, paaukodami dalį savo uždarbio, kad padėtumėte išlaikyti šventyklą ir skleisti Krišnos sąmonę. Kai kurie bhaktai, gyvenantys už šventyklos ribų, perka Hare Kṛṣṇa literatūrą ir platina ją savo draugams ir bendradarbiams, arba jie šventykloje užsiima įvairiomis tarnystėmis. Taip pat yra platus bhaktų tinklas, kurie susirenka vieni kitų namuose giedoti, garbinti ir mokytis. Kreipkites į savo vietinę šventyklą ar atsidavusius norėdami sužinoti apie tokias programas šalia jūsų.

Papildomi atsidavimo principai

prabhupados knygosYra daug daugiau atsidavimo praktikų, kurios gali padėti jums tapti Krišnos sąmoningais. Štai du gyvybiškai svarbūs:
Hare Krišna literatūros studijavimas. ISKCON įkūrėjas-āčārija Śrīla Prabhupāda daug laiko skyrė tokių knygų rašymui kaip Šrīmad-Bhāgavatam, Adžimilos istorijos šaltinis. Savęs realizavusio dvasinio mokytojo žodžių girdėjimas ar raštų skaitymas yra esminė dvasinė praktika. Taigi pabandykite skirti šiek tiek laiko kasdien skaityti Šrilos Prabhupados knygas. Knygas galite gauti iš šventyklos arba kaikurios knygos el. variantu: https://www.harekrisna.lt/prabhupados-knygos/

Bendravimas su bhaktais. Śrīla Prabhupāda įkūrė „Harė Krišna“ judėjimą, kad apskritai žmonėms būtų suteikta galimybė bendrauti su Viešpaties bhaktomis. Tai geriausias būdas įgyti tikėjimo Krišnos sąmonės procesu ir tapti entuziastingu atliekant atsidavimo tarnystes. Ir atvirkščiai, palaikant artimus ryšius su neatsidavusiais, sulėtina dvasinę pažangą. Taigi pabandykite kuo dažniau apsilankyti arčiausiai jūsų esančiame „Hare Krišna“ centre.

Pabaigai

Kṛṣṇa sąmonės grožis yra tas, kad galite pasiimti tiek, kiek esate pasiruošę. Pats Krišna Bhagavad-gītoje (2.40) sako: „Šioje veikloje nėra nuostolių ar praradimų, ir net šiek tiek pažengus šiuo keliu, žmogus apsisaugo nuo baisiausio pavojaus tipo“. Taigi įtraukite Krišną į savo kasdienį gyvenimą ir mes garantuojame, kad pajusite naudą.
Harė Krišna!

Kas yra ISKCON ir jo istorija: https://www.harekrisna.lt/iskcon/