KRIŠNA – AUKŠČIAUSIAS DIEVO ASMUO: AVATAROS

menasVisi Krišnos pasireiškimai skiriami į tris kategorijas:

1.   Svayam rūpa – Jo asmeniniai pavidalai Goloka Vrindavanoje.

2.   Tad ekatma rūpa – Jo įvairūs pavidalai Vaikunthose (Paravjoma) ir materialiame pasaulyje (džagad).

3.   Aveša rūpa – Jo įgalintos asmenybės dažniau vadinamos šaktjaveša avataromis. Paprastai tai būna džīvos, kurioms Krišna suteikia savo galią atlikti įvairius darbus, ir tuo požiūriu šios džīvos nesiskiria nuo Viešpaties, nes veikia Jo vardu.

Avatari ir avatara

ŠBh. 1.3.28 komentare Prabhupada sako, kad avatara reiškia, tas, kuris nužengia. Visos Viešpaties inkarnacijos, o taip pat Jis pats nužengia į įvairias šio pasaulio planetas arba įvairias gyvybės formas tam, kad įvykdytų tam tikrą misiją. Kartais nužengia Jis pats, o kartais Jo pilnutinės dalys arba pilnutinių dalių dalys, arba atsietos Jo dalys tiesiogiai ar netiesiogiai Jo įgaliotos.

såñöi-hetu yei mürti prapaïce avatare
sei éçvara-mürti ‘avatära’ näma dhare
mäyätéta paravyome sabära avasthäna
viçve avatari’ dhare ‘avatära’ näma

Viešpaties pavidalas, kuris nužengia į materialų pasaulį tam kad kurti, yra vadinamas avatāra arba inkarnacija.
Visos Viešpaties Krišnos ekspansijos yra iš tiesų dvasinio pasaulio gyventojai. Bet, kai jie nužengia į materialų pasaulį, jie vadinami inkarnacija (avatara). (CC Mad 20.264-265)

Visos Aukščiausiojo Avataros ateina savo pirminiu dvasiniu pavidalu ir neįgyja materialaus kūno. Todėl jos nėra sąlygojamos iliuzijos, kuriai pavaldžios visos gyvos būtybės materialiame pasaulyje.

yäìra bhagavattä haite anyera bhagavattä
‘svayaà-bhagavän’-çabdera tähätei sattä
 

Tik Aukščiausias Dievo Asmuo, visų kitų Dievybių šaltinis, yra tinkamas vadinti svajam bhagavān, arba pirminiu Viešpačiu. (Cc. Adi 2.88)

dépa haite yaiche bahu dépera jvalana
müla eka dépa tähä kariye gaëana
taiche saba avatärera kåñëa se käraëa
ära eka çloka çuna, kuvyäkhyä-khaëòana 

Kai nuo vienos žvakės uždegama daugelis kitų, aš mąstau apie tą pirmąją. Tokiu pat būdu Krišna yra pirminė visų priežasčių priežastis ir visų avatarų pradžia.

väsudevaù saìkarñaëaù pradyumno ‘niruddho ‘haà matsyaù kürmo
varäho narasiàho vämano rämo rämo rämaù kåñëo buddhaù kalkir ahaà
çatadhähaà sahasradhäham amito ‘ham ananto ‘haà naivaite jäyante naivaite
mriyante naiñäm ajïäna-bandho na muktiù sarva eva hy ete pürëä ajarä amåtäù paramäù paramänandäù.

Aukščiausias Dievo Asmuo tarė: Aš esu Vāsudeva, Saìkarñaëa, Pradjumna ir Aniruddha. Aš esu Matsja, Kürma, Varäha, Narasiàha, Vämana, trys Rämos [Rämačandra, Paraçuräma ir Balaräma], Krišna, Buddha ir Kalki. Neišmatuojamas ir beribis, Aš pasirodau šimtais ir tūkstančiais pavidalų, nei vienas iš jų negimsta ir nemiršta. Šie Mano pavidalai nėra varžomi neišmanymo, ir nesiekia Jie išsivadavimo. Jie visi yra pilnutiniai, nepatiriantys senatvės, nemirtingi, aukščiausi ir aukščiausiai palaimingi.“ (Čatur-Veda-Šikša)

yadä yadä hi dharmasya
glänir bhavati bhärata
abhyutthänam adharmasya
tadätmänaà såjämy aham

Kai tik religija ima kur nors nykti ir įsivyrauja bedievybė, Aš nužengiu Pats, o Bharatos aini. (Bhagavad-gita 4.7)

pariträëäya sädhünäà
vinäçäya ca duñkåtäm
dharma-saàsthäpanärthäya
sambhavämi yuge yuge 

Kad išlaisvinčiau doruosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat atkurčiau religijos principus, epocha po epochos Aš apsireiškiu Pats. (Bhagavad-gita 4.8)

svayaà-bhagavänera karma nahe bhära-haraëa
sthiti-kartä viñëu karena jagat-pälana
kintu kåñëera yei haya avatära-käla
bhära-haraëa-käla täte ha-ila miçäla
pürëa bhagavän avatare yei käle
ära saba avatära täìte äsi’ mile
ataeva viñëu takhana kåñëera çarére
viñëu-dväre kare kåñëa asura-saàhäre

Nuimti šią naštą nėra Aukščiausio Dievo Asmens darbas. Palaikytojas, Viešpats Višnu yra tas, kuris saugo visatą.
Tačiau laikas pakelti pasaulio naštą susimaišo su laiku, kuomet Viešpats Krišna įsikūnija.
Kai tobulas Aukščiausias Dievo Asmuo nužengia, visos kitos Viešpaties inkarnacijos ateina kartu su Juo.
Todėl tuo pat metu Viešpats Višnu yra Viešpaties Krišnos kūne, o Viešpats Krišna žudo demonus per Jį. (CC Adi 4.8-10,13)

avatärä hy asaìkhyeyä
hareù sattva-nidher dvijäù
yathävidäsinaù kulyäù
sarasaù syuù sahasraçaù

[Sūta Gosvamis tarė:] O brahmanai, lygiai kaip bangos vandenyne yra nesuskaičiuojamos, tūkstančiai tūkstančių Viešpaties avatarų ateina be skaičiaus. Niekas negali suskaičiuoti Viešpaties atėjimus ir išėjimus. (Bhag. 1.3.26)

BG 4.7 Krišna sako, kad kai sunyksta religijos principai ir vyrauja bedievystė, nužengia Jis pats. Kad sunaikintų nedorėlius ir apgintų doruosius, kad atstatytų tikruosius religijos principus, Krišna epocha po epochos nužengia pats arba atsiunčia savo įgalintą pasiuntinį. Nors Krišna kartais nužengia pats, Jo aukščiausioji padėtis nuo to nenukenčia. Jis vis tiek išlieka aukščiausiu visų avatarų šaltiniu. Indijoje dauguma žmonių, remdamiesi Bhagavatam ir Mahabharata, teigia, kad Krišna yra Višnu avatara. Dživa Gosvamis parašė Tattvą sandarbhą, kurioje jis analizuoja Vedų tekstus, o ypač Šrimad Bhagavatam, ir įrodo, kad nors Krišna ir ateina į šį pasaulį, pasinaudojęs Višnu kaip tarpine stotele, vis dėlto, jis yra avatari – visų avatarų (tarp jų ir Višnu) šaltinis.

Krišnos avataros materialiame pasaulyje yra 6 rūšių:

avatära haya kåñëera ñaò-vidha prakära
puruñävatära eka, lélävatära ära

guëävatära, ära manvantarävatära
yugävatära, ära çaktyäveçävatära

Yra šešių tipų Krišnos avataros: Višnu inkarnacijos (puruša-avataros), žaidimų inkarnacijos (līla-avataros), inkarnacijos, kurios kontroliuoja gamtos gunas (guna-avatara), Manu inkarnacijos (manvantara-avataros), inkarnacijos skirtingoms epochoms (juga avataros) (Cc. Madhya 20.245,246)

1.                         Puruša avataros

Jos kuria materialią kūriniją, visas visatas, visus atomus ir gyvąsias būtybes. Puruša avataros žinomos kaip Višnu palaiko šią materialią kūriniją savo valia. Yra 3 purušos, kuriuos aprašo Satvata tantra:

viñëos tu tréëi rüpäëi

puruñäkhyäny atho viduù

ekaà tu mahataù srañöå

dvitéyaà tv aëòa-saàsthitam

tåtéyaà sarva-bhüta-sthaà

täni jïätvä vimucyate

Kad sukurti materiją Viešpaties Krišnos pilnutinė ekspansija (Sankaršana) įgyja trijų Višnu pavidalą. Pirmasis – Maha Višnu – sukuria visuminę materialią energiją, vadinamą mahat tattva. Antrasis – Garbhodakašaji Višnu – įžengia į kiekvieną iš visatų ir sukuria jose įvairovę. Trečiasis – Kširodakašaji Višnu pasklinda kaip visa persmelkianti Supersiela visose visatose ir yra vadinamas Paramātma. Jis yra visur, netgi atomuose. Kiekvienas, kuris žino apie šiuos tris Višnu gali išsivaduoti iš materijos pančių.

Maha Višnu guli Karana udakoje – priežasčių vandenyne. Jam iškvepiant iš Jo odos porų išeina gausybė visatų, o įkvepiant vėl į Jį sugrįžta. Taip kuriami ir naikinami pasauliai. Kai Maha Višnu savo žvilgsniu apvaisina materialią gamtą gyvomis būtybėmis, gamta pradeda apreikšti savo skirtingas energijas.

Kai visatos sukurtos, tada Viešpats įeina į kiekvieną visatą kaip Garbhodakašaji Višnu. Jis atsineša su savimi visas tos visatos gyvas būtybes. Viešpats pripildo pusę visatos savo prakaitu ir atsigula ant Ananta Šešos – milžiniškos gyvatės, kuri guli ant Garbhos vandens. Iš Viešpaties bambos išauga lotosas, kuriame gimsta pirma gyva visatos būtybė – Brahma.

Kširodakašaji Višnu gyvena Pieno vandenyne esančioje saloje – Švetadvipoje. Kaip Supersiela Jis įeina į kiekvieną atomą ir kiekvieną gyvą būtybę ir palaiko visą materiją savo galia.

2.                         Guna avataros, valdančios materialios gamtos savybes:

1)   Višnu – valdo sattva guną – dorybę;

2)   Brahma – valdo radžo guną – aistrą;

3)   Šiva – valdo tamo guną – neišmanymą.

3.                         Juga avataros – tai avataros ateinančios kiekvieną epochą

ŠBh 11.5 skyrius kalba apie juga avataras.

Satja jugoje Viešpats yra baltas (śukla), keturrankis, suveltomis garbanomis, drabužiais iš medžio žievės, Jis nešioja juodą elnio kailį ir šventą virvelę, maldos karolius, lazdą ir brahmačiario puodą vandeniui. Tai Nara Narayana Rsi.

Žmonės garbina Dievą asketiška meditacija, vidine bei išorine jausmų kontrole (tapasa). Patys žmonės kupini ramybės (šantim). Aukščiausias Dievo Asmuo garbinamas vardais:

1)       Hamsa – transcendentalus varnoms ir ašramams.

2)       Suparna – kurio sparnai labai gražūs, kuris yra priežasties ir pasekmės idėjų pagrindas, sklandantis subtiliame sielos danguje (Čandogja Upanišad)

3)       Vaikuntha – Dvasinio pasaulio Viešpats. Taip Jį vadina žmonės, įpratę klaidžioti po šį iliuzijos pasaulį.

4)       Dharma  – religijos sergėtojas – taip Jį vadina žmonės, nepajėgūs praktikuoti transcendentinės meditacijos ir todėl linkę pulti iš religijos kelio.

5)       Jogešvara – mistinio tobulumo meistras, tobulai susitvardęs – taip Jį vadina tie, kurie negali suvaldyti savo proto ir pavaldūs iliuzinėms materialios gamtos gunoms.

6)       Amala – tyras, nepriekaištingas – taip Jį vadina žmonės, linkę į aistros ir neišmanymo gunas.

7)       Išvara – Aukščiausias valdytojas – taip Jį vadina žmonės, neturintys galios.

8)       Puruša – aukščiausias besimėgaujantis – taip Jį vadina tie, kurie ieško Jo prieglobsčio.

9)       Avyakta – Neišreikštas – taip Jį vadina tie, kurie suvokia, kad materialus pasaulis laikinas.

10)    Paramātma – Aukščiausioji siela, glūdinti kiekvienoje gyvoje būtybėje.

Treta jugoje Viešpats pasirodo raudonos spalvos (rakta varnah). Jis turi 4 rankas, auksinius plaukus ir nešioja trigubą diržą, parodantį iniciaciją į kiekvieną iš 3 Vedų. Įkūnydamas garbinimo per aukų atnašavimus, aprašytus Rg, Sama ir Jadžur Vedose žinojimą, Jo simboliai yra samtis, šaukštas ir kiti aukojimo įrankiai (śruk – įrankis pilti ghi į laužą, śruva – šaukštas pilti ghi į šruk).

Treta jugoje žmonės tvirtai seka religijos principais (dharmištha) ir nuoširdžiai suinteresuoti pasiekti Absoliučią Tiesą (brahma-vadinah). Todėl jie šlovina Viešpatį Hari, kuriame yra visi pusdieviai. Viešpats garbinamas ritualais ir aukomis, kurios aprašomos 3 Vedose. Treta jugoje Viešpaties vardai:

1)   Višnu – visa persmelkiantis Aukščiausias Viešpats;

2)   Jagja – aukos Aukščiausia Asmenybė;

3)   Prišnigarbha – Prišni devi ir Pradžapati Sutapos sūnus;

4)   Sarvadeva – Visų Viešpačių Viešpats;

5)   Urukrama – tas, kuris atlieka nuostabius žygius;

6)   Vrišakapi – tas, kuris linkęs suteikti palaiminimus atsimenantiems Viešpatį.

7)   Džajanta – visuomet pergalingas;

8)   Urugaja – labiausiai šlovinamas.

Dvapara jugoje Aukščiausias Dievo Asmuo pasirodo tamsiai mėlynos spalvos (śyāma), vilkėdamas geltonais drabužiais. Viešpaties transcendentinis kūnas šioje inkarnacijoje pažymėtas Šrivatsos ženklu ir kitais skiriamaisiais ženklais ir jis apreiškia savo asmeninius ginklus.

Žmonės, siekiantys pažinti Dievo Asmenį, kuris yra aukščiausias besitenkinantis, garbina Jį kaip didelį karalių, sekdami tiek Vedų tiek tantrų nurodymais (maha raja upalakšanam).

Dvapara jugoje Viešpats buvo garbinamas maha mantra (ŠBh. 11.5.29-30):

namas te väsudeväya

namaù saìkarñaëäya ca

pradyumnäyäniruddhäya

tubhyaà bhagavate namaù

näräyaëäya åñaye

puruñäya mahätmane                                  (visų Višnu ekspansijų šaltinis)

viçveçvaräya viçväya                                  (visatos kūrėjas ir visatos pavidalas)

sarva-bhütätmane namaù                           (visų gyvų būtybių šaltinis – Supersiela)

Kali jugoje protingi žmonės garbins Dievo Asmenį pastoviai kartojantį Krišnos vardą, kolektyviai giedodami Viešpaties vardą. Nors Jo spalva nėra juosva, Jis yra pats Krišna. Jis yra lydimas savo palydovų, tarnų, ginklų ir artimų pagalbininkų. ŠBh. 11.5.32 sako:

kåñëa-varëaà tviñäkåñëaà

säìgopäìgästra-pärñadam

yajïaiù saìkértana-präyair

yajanti hi su-medhasaù

Kali jugoje Viešpats ateina geltona spalva (pita) – Gauranga.

4.                         Manvantara avataros

Yra 14 Manu ir Kiekvieną Manvantarą (Manu epocha) Viešpats ateina, kad padėtų tvarkyti visatos reikalus. Ši Viešpaties inkarnacija vadinama Manvantara avatara. Viso per Brahmos dieną pasikeičia 14 Manu, o tai reiškia kad praeina 14 manvantarų. Viena manvantara trunka apie 72 čatur jugas – keturių jugų ciklus. Čia pateikiamas Manu ir manvantara avatarų sąrašas iš ŠBh:

MANU                                                                               MANVANTARA AVATARA

1) Svajambhuva –Brahmos sūnus                                                         Yajna

2) Svaročiša – Agni sūnus                                                                     Vibhu

3) Uttama – Prijavratos sūnus                                                                Satjasena

4) Tamasa – Uttamos brolis                                                                    * Hari

5) Raivata – Tamasos brolis                                                                   * Vaikuntha

6) Čakšuša – pusdievio Čakšu sūnus                                                   * Adžita

7) Šraddhadeva (Vaivasvata) – Vivasvanos sūnus                            * Vamana (dabartinė manvantara av.)

8) Savarni – Vivasvano ir Čajos sūnus                                                 Sarvabhauma

9) Dakša-savarni – Varunos sūnus                                                       Rišabha

10) Brahma-savarni – Brahmos sūnus                                                  Višvaksena

11) Dharma-savarni – Ruči sūnus                                                         Dharmasetu

12) Rūdra-savarni – Rūdros sūnus                                                       Sudhama arba Svadhama

13) Deva-savarni – Satyasaho sūnus                                                   Jogešvara

14) Indra-savarni – Bhuti sūnus                                                            Brihadbhanu

* – žvaigždute pažymėtos geriausios iš Manvantara avatarų.

5.                         Lila avataros

Jos ateina tam, kad atlikti įvairius žaidimus. Jų tikslas patraukti gyvųjų būtybių dėmesį nuostabiais žygiais ar darbais.  Šrimad Bhagavatam 1.3 skyriuje išvardija 22 lila avataras, o ŠBh. 2.7 skyrius pamini 25 lila avataras. Čaitanja Čaritamritoje Madhya 20 sk. 244 taip pat vardijamos 25 avataros. Kai kurios iš jų atlieka dar papildomas funkcijas, todėl yra priskiriamos prie manvantara avatarų, kai kurios prie juga avatarų, etc. Lila avatarų pavyzdys – dešimt avatarų, kurios išvardintos toliau. Čia paminėsime lila avataras iš ŠBh. 2.7 sk.:

1)   Varaha – šernas, išėjęs iš Viešpaties Brahmos šnervės.

2)   Sujagja – Jis užėmė Indros postą, kai nebuvo tinkamo asmens. Kitas vardas – Jagja.

3)   Kapila – sankhjos filosofijos autorius, Devahūti ir Kardama munio sūnus.

4)   Dattatreja – impersonalistinės filosofijos autorius, Atri munio sūnus.

5)   Čatuhsanos – 4 sanos arba kumarai: Sanaka, Sananda, Sanat kumara ir Sanatana.

6)   Nara ir Narajana Riši – brahmačiariai, rodę, kaip medituoti Satja jugoje.

7)   Pŗšnigarbha – pasirodė Dhruva Maharadžai.

8)   Pŗthu Maharadža – Venu Maharadžo sūnus, kuris atstatė Žemėje tvarką, po savo tėvo padarytos netvarkos.

9)   Rišabhadeva – davė pamokymus savo sūnums apie askezes ir gyvenimo tikslą.

10) Hajagriva – pasirodė Brahmos aukų atnašavime, kitas vardas Hajaširša.

11) Matsja – apsaugojo Vedas ir išgelbėjo Satjavratą Manu.

12) Kūrma – laikė ant nugaros Mandaros kalną, kiti vardai – Adžita, Kačchapa.

13) Nŗsimha – išgelbėjo Prahladą nuo žiauraus tėvo Hiranjakašipu.

14) Hari – išgelbėjo dramblį Gadžendrą nuo krokodilo.

15) Vamana – nykštukas, kiti vardai – Trivikrama, Upendra.

16) Hamsa avatara – gulbė, kuri mokė Narada Munį atsidavimo tarnystės.

17) Manu – arba kitais atvejais – Mohini Murti.

18) Dhanvantari – Ajurvedos pradininkas.

19) Parašurama – 21 kartą sunaikino kšatrijų luomą.

20) Ramačandra – nužudė 10-galvį Ravaną, pagrobusį Sitą.

21) Balarama – Krišnos vyresnysis brolis.

22) Krišna – Aukščiausias Dievo Asmuo, kuris mėgaujasi rasa.

23) Vjasadeva – padalino ir užrašė Vedų literatūrą.

24) Buddha – davė religiją ateistams ir sustabdė nereikalingus gyvulių aukojimus.

25) Kalki – ateis, kad sunaikinti likusius demonus Kali amžiaus pabaigoje.

Dešimt avatarų

ŠBh 1.3.26 sako, kad Viešpaties inkarnacijų yra begalinė daugybė, tarsi bangų vandenyne, tačiau tarp jų yra minimos dešimt svarbiausių, kitaip sakant ryškiausių. Tai vadinamos daša avatara arba dešimt avatarų. Jos aprašomos Džajadevos Gosvamio „Šri Dasavatara Stotroje“:

(1) O Kešava, o visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai žuvies pavidalą. Visa šlovė Tau. Tu, tapęs milžiniška žuvimi, be sunkumų elgeisi tarsi valtis, kad išgelbėtum Vedas, panirusias į sūkuringą sunaikinimo jūrą.

(2)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai vėžlio pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. Šioje milžiniško vėžlio inkarnacijoje didžiulis Mandaros kalnas guli ant Tavo nugaros tarsi piesta, su kuria plakamas pieno vandenynas. Belaikant didžiulį kalną, ant Tavo nugaros atsirado įduba, kuri tapo labiausiai šlovinga.

(3)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai šerno pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. Žemės planeta, kuri paniro į Garbhodakos vandenyną visatos dugne, dabar tvirtai stovi ant Tavo ilties galiuko tarsi dėmė ant Mėnulio paviršiaus.

(4)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai pusiau žmogaus, pusiau liūto pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. Lygiai taip pat, kaip eilinis žmogus gali sutraiškyti vapsvą nagais, lygiai taip pat Hiranyakašipu kūnas, primenantis vapsvą, buvo padalintas į dalis Tavo gražių lotosinių rankų nuostabiai aštriais nagais.

(5)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai nykštuko brahmano pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. O nuostabusis nykštuk, savo masyviais žingsniais tu apgavai karalių Bali, o Gangos upės dėka, kuri trykšta iš tavo lotosinių pėdų nagų Tu išvaduoji visas gyvas būtybes šiame pasaulyje.

(6)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai Bhrigupati [Parašuramos] pavidalą. Tebūnie Tau šlovė. Kurukšetroje tu išmaudei Žemę kraujo upėse, iš Tavo nužudytų demoniškų kšatrijų kūnų. Tu nuplovei šio pasaulio nuodėmes, ir tik dėlto žmonės išsivadavo nuo deginančios materialios egzistencijos ugnies.

(7)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai Ramačandros pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. Lankos mūšyje Tu sunaikinai dešimtgalvį Ravaną ir atnašavai jo galvas dešimties krypčių valdančioms dievybėms, vadovaujamoms Indros, kaip žavingą auką. Tokio veiksmo jie visi išsiilgę laukė, nes šis monstras trikdė visus.

(8)  O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai Balaramos, plūgo nešėjo, pavidalą. Tebūnie Tavo šlovė. Ant savo spindinčiai balto kūno Tu nešioji šviežio lietaus debesies spalvos drabužius. Šie drabužiai nuspalvinti gražia žydra spalva, primenančia Jamunos upę, kuri jaučia didžiulę baimę prieš Tavo plūgą.

(9) O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai Buddhos pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. O Buddha, o gailestingoji širdie, Tu pasmerkei varganų gyvulių žudymą, atliekamą pagal vedines aukų atnašavimų taisykles.

(10) O Kešava. O visatos Viešpatie. O Viešpatie Hari, kuris įgavai Kalki pavidalą. Tebūnie šlovė Tau. Tu pasirodai tarsi kometa laikydamas siaubą keliantį kardą, kurio pagalba Kali jugos pabaigoje tu sunaikinsi visus laukinius barbarus.

Šrila Bhaktisidhanta Sarasvati teigia, kad visos šios avataros nužengia į skirtingas gyvybės formas, kurių kaip tik yra dešimt. Tai yra:

1.   Bestuburiai ir vandens gyviai – Matsja (žuvis)

2.   Turintys kiautą – Kūrma (vėžlys)

3.   Stuburiniai – Varaha (šernas)

4.   Tiesiastuburiai, kaip jungtinė žmogaus ir žvėries forma – Nrisimha (pusiau žmogus, pusiau liūtas)

5.   Beždžionžmogiai ir nykštukai-neūžaugos – Vamana (nykšukas brahmana)

6.   Barbarai – Parašurama (nešiojantis kirvį)

7.   Civilizuoti žmonės – Ramačandra

8.   Išmintingi – Krišna

9.   Superišminčiai – Buddha

10. Naikintojai – Kalki

Tai džīvų evoliucijos istorinės stadijos.

6.                         Šaktjaveša avataros,

Pagal šventraščius, terminas šaktyaveša avatara (Jos dar kitaip vadinamos aveša rūpa – Viešpaties įgalintos dživos.) paprastai nurodo į tą, kuris yra įgalintas tam tikro Dievo aspekto tam tikram tikslui. Šis terminas paprastai nurodo į džīvą (individualią sielą) arba į patį Dievą.

Tačiau, Šri Čaitanja Mahaprabhu taip pat sako Sanatana Gosvamiui, kad yra nesuskaičiuojama gausybė Krišnos šaktjaveša avatarų: saktyavesavatara krsnera asankhya ganana. Jis toliau moko Šri Sanataną, išskirdamas dvi šaktjavešų grupes: tiesioginė (mukhya) avatara ir netiesioginė (gauna): saktyavesa dui-rupa‹’mukhya’ ‘gauna’ dekhi. Jis aprašo šias dvi grupes kaip avataras, kurios yra tiesiogiai įgalinamos ir kitos, kurios atsotovauja Dievą netiesiogiai, turėdami vibhūti, arba Jo tam tikrą galią, arba Jo palaiminimą: saksat-saktye ‘avatara,’ abhase ‘vibhuti’ likhi. Pavyzdžiuose, kuriuos pateikia Mahaprabhu, pirmasis tipas nurodo patį Dievą, o antrasis tipas – individualią sielą (dživą), kurią Dievas įgalina tam tikram tikslui.

Pagrindinės įgalinimo formos yra 7 rūšių:

1)       įgalinimas atlikti asmeninę tarnystę Dievui (sva-sevana-śakti);

2)       įgalinimas palaikyti pasaulį (bhū-dharana-śakti);

3)       įgalinimas kurti (srşti-śakti);

4)       Čatuhsana arba 4 Kumarai, specifiškai įgalinti skleisti transcendentinį žinojimą (jñāna-śakti);

5)       Įgalinimas skleisti bhakti (bhakti-śakti);

6)       Įgalinimas palaikyti ir valdyti (palana-śakti)

7)       Įgalinimas susitvarkyti su demonais (duşta-damana-śakti).

Dieviškas pasinėrimas (bhagavad-aveša) taip pat kartais klasifikuojamas kaip šaktjaveša. Mahaprabhu moko Sanataną Gosvamį, kad dieviškas įgalinimas yra neišmatuojamai įvairus. Paremdamas šį teiginį Jis nurodo Bhagavad-gytą, kurioje išvardijama daugybė gamtos aspektų, kurie yra įgalinti Krišnos atstovai.

Šrila Rūpa Gosvami aiškina Laghu Bhagavatamritoje:

jnana-sakty-adi-kala ya yatravisto janardanah

ta avesa nigadyante jiva eva mahattamah

“Kai tik Viešpats savo įvairių galių (paminėtų aukščiau) dalies pavidalu įeina į kurią nors gyvą būtybę, šiai gyvai būtybei yra suteikiama ypatinga galia ir ji yra didi siela.”

Kai kurios Šaktjaveša avataros:

Narada Munis (įgaliotas skleisti bhakti jogos mokymą)

Prithu Maharadža (palana – globa, apsauga)

Čatuhsanos ( 4 Kumarai – jñāna)

Dattatreja (įgaliotas skleisti monizmą)

Rišabhadeva

Parašurama

Vyasadeva

Buddha

Šį šaktjaveša avatarų sąrašą galima tęsti ilgai, nes Viešpats suteikia galią savo atsidavusiems skleisti Krišnos sąmonę visame pasaulyje. Jis atsiunčia savo atsidavusius iš dvasinio pasaulio į materialų pasaulį, kad šie atliktų stebuklus – duotų žmonėms meilę Dievui. Tarp tokių asmenybių yra be abejo Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Šrila Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Čaitanja Čaritamritoje pasakyta, kad tas, kuris negavo galios iš Krišnos, tai yra neįgalinta asmenybė negali Krišnos sąmonės paskleisti plačiai. Kitais žodžiais tariant, mes galime stengtis kiek norime pamokslauti, tačiau kol Krišna arba Krišnos atstovas nesuteikia mums jėgos, mūsų pastangos neduos rezultatų. Krišna suteikia savo atsidavusiam visas galias, todėl toks atsidavęs nesiskiria nuo Krišnos jam skirtoje sferoje. Todėl jis ir vadinamas avatara.

KLAUSIMAI:

  1. Kodėl Viešpats ateina į šį pasaulį?
  2. Ką reiškia sanskrito terminas avatara
  3. Išvardinti dešimt avatarų ir jas apibūdinti.
  4. Išvardinkite 6 Krišnos avatarų rūšis.

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/